VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Doelstellingen worden waargemaakt

De discussies in de jaarvergadering gingen vrijwel alleen over jaarverslag en jaarrekening. Alleen bij de gevraagde uitgiftemachtiging rees een bezwaar tegen de te grote reikwijdte. Maar bestuursvoorzitter Antony Burgmans antwoordde dat voor majeure acquisities steeds goedkeuring van aandeelhouders zal worden gevraagd. Bovendien geldt bij uitgifte tegen geld dat uitsluiting van het voorkeursrecht slechts voor een zeer beperkt percentage – ruim vijf procent – mogelijk is.

De aandelen blijven gecertificeerd, maar certificaathouders krijgen op verzoek stemrecht. Toegezegd werd desgevraagd voortaan aan alle aanwezige of via volmacht vertegenwoordigde certificaathouders automatisch stemrecht te geven. Het bezwaar blijft dat het administratiekantoor dan toch voor alle overige certificaathouders stemt. Maar dit administratiekantoor is de van Unilever volstrekt onafhankelijke Nedamtrust. Meer gebruik van machtigingen, bijvoorbeeld via de VEB die ditmaal circa twee miljoen stemmen vertegenwoordigde, of van steminstructies via de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders komt daaraan wat tegemoet. Unilever is hiervan voorstander.

Vragen werden gesteld over de plannen volgend jaar met betrekking tot de in 1999 uitgegeven 0,05 euro cumulatief preferente aandelen, als alternatief voor het toen uitgekeerde superdividend. Unilever heeft in 2004 het recht tot omwisseling tegen gewone aandelen of aflossing (zie hierover een artikel in Effect 23 van 9 november 2002). Burgmans wilde hier thans geen nadere informatie over geven in verband met de destijds met de fiscus gemaakte afspraken. Wel zegde hij toe in elk geval volgend jaar nadere mededelingen te zullen doen.

Het jaarverslag bevat uitvoerige informatie over de beloning van het topmanagement. Criteria voor de jaarlijks prestatiegerelateerde bonussen worden telkens aan het begin van het jaar vastgesteld. Het verzoek van de VEB om de voor 2003 reeds vastgestelde criteria te publiceren achtte Burgmans op zichzelf een goede gedachte, maar omdat het gevoelige informatie betreft wil hij deze nu nog niet publiceren.

Burgmans betoogde in zijn inleiding dat Unilever goed op weg is de doelstellingen voor 2004 van het langetermijnprogramma ‘Path to Growth’ te verwezenlijken: duurzame omzetgroei 5 à 6 procent, bruto winstmarge 16 procent en winst per aandeel met lage dubbelcijferige groei. Met de omzet lijkt dit blijkens bijgaande tabel nog niet zo goed te lukken, maar desinvesteringen en valuta ontwikkelingen speelden een rol. De omzet van de leidende merken groeide 5,4 procent en de brutowinstmarge bereikte met 14,9 procent een nieuw record. Ook de stroomlijning van de portfolio ligt goed op koers. Het aantal merken is van 1600 teruggebracht naar 795: doelstelling is 400. De leidende merken moeten 95 procent van de omzet uitmaken (thans 91%). Bestfoods leverde meteen na de acquisitie al een aantrekkelijke bijdrage aan kasstroom en winst en synergievoordelen werden eerder gerealiseerd dan verwacht. Op de vraag van de VEB hoe thans de lange termijn doelstellingen luiden nu 2004 nadert, antwoordde Burgmans dat die intern al wel een rol spelen, maar dat het bedrijf zich extern nog op de huidige concentreert. Binnen twaalf maanden zal er meer over bekend worden.

Het eerste kwartaal toonde een wat tragere verkoopgroei dan verwacht. Burgmans zei dat de handelspartners scherper dan vroeger op hun inkopen zijn gaan letten. Dit uitte zich vooral bij Voedingsmiddelen in Europa en Noord-Amerika. De prestaties in de zich ontwikkelende markten en in Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging waren beter. Besparingen uit herstructureringen zetten zich voort. Zo ook de daling van rentelasten. Burgmans blijft vol vertrouwen dat de doelstellingen worden gehaald.