VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opstand van grootaandeelhouders

Voor Blue Fox was 2004 een zeer teleurstellend jaar. Aan die constatering kwam scheidend president-commissaris Knüppe in de vergadering niet toe. Al voor de vergadering goed en wel op gang kwam, vroeg een vertegenwoordiger van een aantal grootaandeelhouders het woord. Uit onvrede over de gang van zaken wensten zij een eigen vertegenwoordiger in de raad van commissarissen. Aangezien vooroverleg geen resultaat had opgeleverd, dreigden zij bestuur en commissarissen decharge te onthouden.

Na een schorsing werd uiteindelijk een toezegging gedaan die voor de oppositie voldoende was. Voor 1 augustus 2005 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden om vier commissarissen te benoemen. De geplande herbenoeming van twee commissarissen, alsmede de benoeming van een nieuwe commissaris als opvolger van de vertrekkende Knüppe is dan voor de periode tot die buitengewone vergadering.

Het totale aandelenbezit van grootaandeelhouders bedraagt 65,5 procent. Dit is inclusief 5 procent die sinds januari 2005 in handen is van George Tóth, die niet aanwezig of vertegenwoordigd was. Een andere grootaandeelhouder, bestuursvoorzitter Eisma, heeft zijn bezit om redenen van risicospreiding in 2004 teruggebracht van 7,9 tot 5,1 procent. Nadat de opponerende grootaandeelhouders hun toezegging binnen hadden, kon de agenda verder worden afgewerkt, zij het dat de emoties af en toe nog opspeelden.

De omzet van de kernactiviteiten Textiel- & Modesoftware en Engineering & Geografische Informatie Software steeg van 27,5 naar 39,7 euro. Van grote invloed is de verschuiving van de textielindustrie van West-Europa, maar ook van Turkije, naar vooral China en India. In dit verband is een kantoor in Sjanghai geopend. Het resultaat voor afschrijving goodwill van de textieldivisie werd onder meer gedrukt door de kosten van het openen van kantoren in Sjanghai en Los Angeles en aanpassing van software voor de Amerikaanse markt. Dat pas na het optimistische persbericht van 15 november 2004 werd geconstateerd dat de extra kosten in de textieldivisie niet door een extra omzetstijging werden goedgemaakt, heeft het bestuur zich aangetrokken. Door de ontwikkelingen nog nauwgezetter te volgen hoopt het een dergelijke onaangename verrassing in de toekomst te voorkomen. Een interessante mededeling was nog dat er contacten zijn met Microsoft over samenwerking op het gebied van textielsoftware in Azië en Zuid-Amerika. Als dit gerealiseerd is zal een persbericht volgen.

Het resultaat voor afschrijving goodwill van de engineeringdivisie werd gedrukt doordat relatief meer producten van derden werden verkocht. Het resultaat na goodwill werd sterk beïnvloed door een extra afboeking van 12 miljoen euro op de bij de fusie met NedGraphics geactiveerde goodwill. Na verkoop van twee niet-kernactiviteiten blijft alleen de telecomactiviteit Carrier to Carrier als niet-kernactiviteit over. Hoewel deze deelneming goed draait en men geen haast heeft, is toch een externe partij ingeschakeld om bij afstoting te assisteren. Er zijn serieuze kandidaat-kopers.
De over 2004 aan het bestuur uitgekeerde prestatiebonussen gaven aanleiding tot enige verbazing. Dit ontlokte aan de bestuursleden de wens om over 2005 uitsluitend financiële prestatienormen te hanteren. Ook zullen er in de toekomst geen aandelenopties meer aan het personeel, inclusief het bestuur, worden gegeven.