VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Integratie en voortgaande transformatie

In de vergadering was 40,2 procent van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd. Blijkens het jaarverslag zit 54,8 procent in vaste handen (was 66,5%). De vennootschap beperkt zich tot correctie van de nettowinst voor de afschrijving goodwill, de niet gecorrigeerde bijzondere baten en lasten waren overigens in 2001 nihil en in 2002 per saldo een bate van 139.000 euro. De immateriële activa bedragen 105,6 procent van het eigen vermogen. Na correctie voor deze activa en de bijbehorende latente belastingverplichtingen is het solvabiliteitspercentage 18,5 procent (was 19,1%). De eis van de bank is vijftien procent, echter oplopend tot twintig procent in 2004. De versterking van de balans vormt dan ook een speerpunt.

In 2002 is voor 4,1 miljoen euro in goodwill geïnvesteerd. Naast ‘earn-out’ betalingen betreft dit reorganisatiekosten en de terugkoop van een voor de overname door NedGraphic afgestoten dochter. In 2003 worden geen verdere goodwilluitgaven voor NedGraphic verwacht. Aan de onder immateriële activa opgenomen software ontwikkeling – in totaal circa dertien producten – is in 2002 3,8miljoen euro besteed. Zowel geactiveerde goodwill, als geactiveerde ontwikkelingskosten worden aan een ‘impairmenttest’ onderworpen en dat gaf bij goodwill aanleiding tot een extra afschrijving van 474.000 euro.

In 2002 is veel energie en geld gestoken in de reorganisatie van NedGraphic. Verder is de distributie van algemene PC software in 2002 verkocht. In het kader van het concentreren op kernactiviteiten staat nog een drietal bedrijven in de etalage. Bij de af te stoten activiteiten werkten ultimo 2002 70 van de 420 medewerkers. In 2002 werden materiële vaste activa aangeschaft voor 2,7 miljoen euro, waarvan 2,1 miljoen voor de telecomactiviteiten (2001: ruim 1 miljoen). Deze telecomactiviteiten behoren tot de af te stoten activiteiten. Bij verkoop zal tevens een achtergestelde lange termijn lening van twee miljoen euro verdwijnen. De geactiveerde goodwill ter zake van de af te stoten activiteiten bedraagt slechts ruim 100.000 euro. Men verwacht dat de desinvesteringen, waarmee men zich niet ten koste van de opbrengst wil haasten, bij zullen dragen aan een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Door de economische situatie zijn de resultaten van het tweede halfjaar tegengevallen. De algemene ICT-dienstverlening is verliesgevend ondanks kostenreductie. Tijdens de vergadering werd ook het die ochtend uitgegeven persbericht met betrekking tot de cijfers van het eerste kwartaal 2003 toegelicht.
Er is sprake van een licht hogere winst. De resultaten van de drie af te stoten activiteiten waren licht positief. SARS heeft een negatieve invloed op de aan de textielindustrie gerelateerde activiteiten.

Ten slotte valt op te merken dat men het voornemen heeft om, zodra dit mogelijk en wenselijk is, te beginnen met dividendbetaling, in de vorm van een keuzedividend. Deze mededeling vond bij diverse aandeelhouders een positief onthaal.