VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Heroriëntatie werkt

Dankzij goede voorinformatie en adequate antwoorden van het bestuur op gestelde vragen verliep de aandeelhoudersvergadering van Brunel International vlot. Het bestuur meldde dat de strategische heroriëntatie, ingezet in 2002, en een beperkt economisch herstel in Duitsland en Nederland in 2004 tot een omzetstijging van 27 procent hebben geleid. De brutomarge daalde 0,9 procent en de kosten daalden 3,7 procent van de omzet, met als nettoresultaat een verdrievoudiging ten opzichte van 2003.

De post debiteuren was hoger door de sterke omzetgroei. In de eerste helft van 2004 was er tijdelijk een achterstand in de inning hiervan. Het bestuur deelde mee dat er voortdurend aandacht is voor de ontwikkeling van deze post. De post liquide middelen is ruim 36 miljoen euro en dat is voor de uitoefening van de normale activiteiten niet noodzakelijk.

De belangrijkste onderdelen – Nederland, Duitsland en Energy – gaven in 2004 een verbetering van omzetten en resultaten te zien. Bij Brunel Nederland steeg de omzet met ruim 20 procent en bedroeg de ebit 1,0 miljoen euro. Het herstel in Nederland gaat langzaam door de oude infrastructuur. Brunel Duitsland heeft een veel jongere infrastructuur en daardoor een sterkere groeipotentie. Bij een omzetstijging van 31 procent werd een ebit van 5,2 miljoen euro gerealiseerd. Inmiddels zijn in Duitsland 28 verkoopkantoren geopend. Brunel Energy, actief in de internationale markt voor olie- en gaswinning, is met 51 procent van de totale omzet de grootste poot van Brunel International.

Energy boekte vorig jaar een omzetstijging van 34 procent en een ebit van 5,8 miljoen euro. Brunel Energy heeft vier relatief grote concurrenten, waarvan er drie internationaal opereren. De meerjarendoelstelling van Energy is gericht op het bereiken van de wereldwijde marktleiderspositie in het specifieke segment waarin men actief is. Van de kleinere organisaties België, Canada en Italië ontwikkelt België zich moeizaam. Canada heeft nog een negatief bedrijfsresultaat van 0,2 miljoen euro, maar biedt groeiperspectieven. In Milaan is sinds anderhalf jaar een klein kantoor gevestigd om de Italiaanse markt te verkennen.

Algemene doelstellingen voor 2005 zijn: gecontroleerde groei, verbetering van de percentuele brutomarge en verdere beheersing van kostenstijging. Autonome groei heeft de voorkeur en belangrijke acquisities worden op korte termijn niet verwacht. Als de resultaten zich in 2005 gunstig blijven ontwikkelen, kunnen volgens bestuursvoorzitter Jan Arie van Barneveld de overtollige liquide middelen op een nader te bepalen wijze ter beschikking komen van aandeelhouders.

Onder dankzegging voor bewezen diensten is Rob van Gelder, de langstzittende commissaris, afgetreden. Voor de verdere ontwikkeling van Brunel heeft Van Barneveld bijna wekelijks contact met president-commissaris Hans Eric Jansen. Op de achtergrond is als adviseur ook actief Jan Brand, oprichter van Brunel en voor ruim 60 procent indirect aandeelhouder van Brunel International.