VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeimotor geblokkeerd

Na ruim 25 jaar van onafgebroken winststijging is
in 2003 de groeimotor tot stilstand gekomen en staat nu ook voor 2004
geblokkeerd. Hoewel dollardepreciatie en conjunctuur zeker met goede reden
aangewezen kunnen worden als boosdoeners, zijn er ook onderliggende structurele
factoren die beslissend zouden kunnen zijn voor het resultaat in de
toekomst.
CSM analyseerde dat de in het verleden opgebouwde totale winststijging
voortkwam uit drie elementen namelijk voor vijftig procent uit de extra omzet
van acquisities, voor 25 procent uit synergie met de nieuwe te integreren
bedrijven en voor 25 procent uit efficiencyverbeteringen. Anno 2004 is de
situatie dat balansverhoudingen voorlopig geen significante acquisities meer
toelaten, het synergie-effect in ieder geval een meer ondergeschikte rol speelt
omdat het moederbedrijf groter geworden is en efficiencyverbetering de neiging
zal hebben in de tijd af te vlakken.

CSM heeft nu de volgende strategie geformuleerd. De forse kasstroom van ruim
driehonderd miljoen euro wordt benut voor schuldaflossing en investeringen in de
best groeiende divisie Biochemicals. Slechts kleine tactische acquisities op
gebieden waar blinde vlekken bestaan, bijvoorbeeld vriesdegen, kunnen
gerealiseerd worden. Een sterke nadruk op ‘operational excellence’ in alle
bedrijfsdelen, waarbij zeker inkoop, logistiek en productie nog flinke kansen
voor kostenbesparing bieden. Ontwikkeling van nieuwe handelskanalen,
bijvoorbeeld foodservice. Nadruk op het vergroten van toegevoegde waarde door
innovatie.

Aandeelhouders konden zich vinden in deze aanpak, maar plaatsten
kanttekeningen bij de snelheid van kostenreductie. Het wantrouwen steeg toen CFO
Rob Hendriks geen concrete besparingsdoelstelling voor 2004 kon of wilde noemen.
De nog te besteden 33 miljoen euro aan herstructurering van Bakery Europe zou
alleen al significante resultaten moeten opleveren. Verder is het de vraag of de
voor een hoger innovatieniveau benodigde extra R&D-inspanning niet wordt
onderschat. Een procent verhoging vanaf het huidige lage niveau betekent een
extra investering van twintig miljoen en dat is tien procent van het
bedrijfsresultaat. Er is dus weinig hoop dat een voor 2004 verwachte daling van
de winst met vijf tot tien procent nog afgewend kan worden.

Corporate governance werd zowel in jaarverslag als in vergadering maar
summier behandeld. In 2004 zal dit onderwerp extra aandacht krijgen en dan wordt
specifiek het beloningsbeleid voor de raad van bestuur geëvalueerd. Nu is de
bonus slechts gerelateerd aan de behaalde jaarwinst. Het maakte een vreemde
indruk dat de omslag in 2003 van geplande winststijging naar een daling
resulteerde in een slechts tien procent lagere bonus. Wel werden er geen
optierechten toegekend.

De andere agendapunten waren voornamelijk hamerstukken. Er was wel nog
aandrang om het stockdividend ook in de toekomst te continueren. Verschillende
partijen, waaronder de VEB, vonden het onverstandig. De vergadering kende een
echte dissonant: de aankondiging vooraf dat de NMA een inval had gedaan om een
mogelijk bestaan van een suikerkartel te onderzoeken.