VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bang voor overname

Normaliter is de vergadering in het kantoor op het industrieterrein in Velzen-Noord. Maar in verband met een ingrijpende capaciteitsuitbreiding in het kader van het meerjaren investeringsplan was uitgeweken naar een landgoed aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal.

Omdat de verkoopprijzen onder druk stonden en de grondstofprijzen met 27 procent waren gestegen, viel de winst negentien procent lager uit dan in 2002. De in 2004 aanhoudende stijging van de grondstofprijzen wordt mede gevoed door sterke vraag uit Azië, met name China, en de aantrekkende economie in de Verenigde Staten. Vanwege de onzekere marktomstandigheden waagt de directie zich niet aan een prognose voor 2004. Vertrekkend CEO Schaafsma wees op signalen die kunnen duiden op conjunctureel herstel.

Voor papierproducent Crown van Gelder is het milieu een belangrijk onderwerp. In het ‘sustainability report’ 2003 wordt uitgebreid gerapporteerd over de pro-actieve opstelling. Zo wordt door middel van warmtekrachtkoppeling elektriciteit aan het net geleverd. Dit levert geld op en een reductie van milieuheffingen.

Het management heeft een "visie 2010" ontwikkeld. Het gaat door op de ingeslagen weg van de productie van hoogwaardig papier met een relatief hoge marge. Bekeken is onder andere welke consequenties dit heeft voor de te verrichten investeringen op het gebied van opleidingen. De zelfstandigheid van Crown van Gelder staat niet ter discussie.

Crown van Gelder leeft in betrekkelijke harmonie met haar stakeholders. Aandeelhouders blijken in het algemeen tevreden over het beleid en de resultaten. Minder tevredenheid was er over het Engelstalige jaarverslag dat bij veel aandeelhouders tot protest leidde. De directie wees op de eisen van Euronext Prime en de kortere termijn voor het produceren van de jaarrekening. De jaarrekening wordt ook gelezen door leveranciers en afnemers en die bevinden zich overwegend in het buitenland.

Corporate governance kwam uitgebreid aan bod. Van Beuningen pleitte voor een commissaris uit kringen van de grootaandeelhouders. Crown van Gelder houdt krampachtig vast aan de beschermingsconstructie. Men is als de dood voor een vijandige overname vanwege de lage waardering van het aandeel en de omstandigheid dat de beurswaarde op circa vijftig procent van de intrinsieke waarde ligt. Directie en commissarissen hebben moeite met de beperkte benoemingstermijn voor bestuurders van vier jaar en beperking van de ontslagvergoeding tot één jaarsalaris. Men vindt dat niet geschikt voor kleine ondernemingen waar de directie veelal een jarenlange carrière bij de onderneming zelf heeft doorlopen. Van de zijde van de VEB werd erop gewezen dat een directeur nu eenmaal een bijzondere positie vervult en niet zonder meer vergelijkbaar is met een gewone werknemer.