VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen decharge, wel puinruimen

DICO, leverancier van designbedden en aanverwant slaapkamermeubilair, is een nieuwe weg ingeslagen. De weg van de verticale integratie: daar waar DICO van oudsher leverancier was aan speciaalzaken en grote winkelketens gaat zij nu zelf winkels exploiteren om de eindgebruiker te bedienen.

Op dit moment heeft DICO vijf winkels operationeel en in de maand september komen daar nog drie winkels bij. Van de acht winkels zal er één als pilot-store worden ingericht om te zien of de nieuw ingezette strategie van verticale integratie levensvatbaar is. De overige winkels zullen voorlopig als individuele outlet-stores fungeren waar voorraden, gekocht van curatoren van failliete werkmaatschappijen, tegen dumpprijzen worden verkocht. Opruimen dus. Maar eerst moet flink puin geruimd worden.

Achter de tafel zat een volledig nieuw aangetreden team: bestuursvoorzitter Dick de Vries, president-commissaris Pieter Middelhoven en de andere toezichthouders Hoffmann en De Ben. Uit het jaarverslag kon al snel worden opgemaakt dat er nogal wat zaken waren misgegaan uitmondend in faillissementen van de Benelux vennootschappen en een noodzakelijke financiering verstrekt door beleggingsfonds Recalcico, waar de beoogde nieuwe commissaris Frans Faas de scepter zwaait. De wisseling van toezichthouders is uiteindelijk van de agenda afgevoerd omdat gezien de afwikkeling van oude dossiers en een nieuwe strategie het wijzer geacht werd om de huidige toezichthouders te handhaven.

De financieringen door Recalcico zijn op basis van onjuiste informatie verkregen, zo bleek tijdens de vergadering. Het vorige management onder leiding van Michiel Herter, inclusief toezichthouders, zijn verantwoordelijk gehouden voor alle zaken die misgegaan zijn. Tot de puinhopen kunnen in ieder geval gerekend worden het verstrekken van dubieuze leningen, het hanteren van een onjuiste voorraadwaardering op de balans en het verstekken van onjuiste en onvolledige gegevens aan de accountant en financier Recalcico. Een falend managementrapportagesysteem heeft bovendien er toe geleid dat accountant BDO geen oordeel kon geven over de getrouwheid van de jaarrekening en dus geen goedkeurende verklaring wilde afgeven. Voor DICO nauwelijks nog bijzonder, want dit gebeurde twee jaar geleden ook al. Ook de cijfers over boekjaar 2005 zijn namelijk nooit door een accountant ondertekend. Aandeelhouders konden niet anders dan decharge weigeren aan voormalig bestuursvoorzitter Michiel Herter en zijn toezichthouders. Aan hem is bovendien geen afkoopsom betaald.

Door de VEB is nadrukkelijk gevraagd of er nu adequate maatregelen genomen zijn om de administratieve organisatie en de managementinformatie op orde te krijgen. Dick de Vries benadrukte meerdere malen dat alle systemen zijn beoordeeld en waar nodig aangepast. Ook vroeg de VEB naar de risico’s die mogelijk voortkomen uit de vele claims die nog lopen als gevolg van faillissementen van werkmaatschappijen. De Vries gaf aan dat hier goed naar gekeken is en in overleg met juristen besloten is dat er geen noemenswaardig risico voor DICO is en voorzieningen niet nodig zijn.

Op de vraag van de VEB hoe DICO de nieuwe strategie denkt te gaan financieren en hoeveel kans op succes zij zichzelf in deze moeilijke marktomstandigheden toedichtte, gaf De Vries aan dat de financiering door Recalcico beschikbaar is gesteld zijn en dat na een moeilijke start in april 2008 de eerste winkel in Breukelen is open gegaan. Er loopt een kostenbesparingsprogramma wat ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar moet gaan opleveren door integratie, vereenvoudiging van de organisatie en vermindering van overhead. “Dit geeft ons vertrouwen dat in 2009 weer zwarte cijfers gepresenteerd kunnen worden”, aldus De Vries om te vervolgen dat “er partijen zijn die belangstelling tonen om met ons samen te werken maar daar kan (nog) geen informatie over verstrekt worden.” De Vries gaf bovendien aan dat gewerkt wordt aan een onderscheidende formule maar qua pricing wel vergelijkbaar is met de concurrentie
.
Ten slotte werd op vragen van de VEB melding gemaakt van de oprichting van een nieuwe vennootschap waarin de nieuwe activiteiten van DICO worden ondergebracht. Deze vennootschap wordt opgericht om de compensabele verliezen van 16,7 miljoen euro bedragen in de toekomst nog te kunnen verzilveren.

De toekomst van DICO is onzeker. Racalcico heeft meer dan 90 procent van de aandelen die vorig jaar nog drie euro noteerden maar waar nu mede door verwatering nog slechts vijfentwintig eurocent van over is. Het resultaat van de nieuw ingezette strategie zal met de evaluatie in januari 2009 uit moeten wijzen of DICO het juiste spoor te pakken heeft. Feit is nu dat eerst rigoureus moet worden afgerekend met het verleden door het puin op te ruimen.