VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verticale integratie

De zes bezoekers van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van beddenhandelaar Dico International (Dico) werden welkom geheten door Dick de Vries, de nieuwe bestuursvoorzitter. Vertegenwoordigd was 44 procent van het geplaatste kapitaal. De leiding werd door De Vries overgedragen aan Pieter Willem Middelhoven, de beoogde voorzitter van de nieuwe raad van commissarissen. Middelhoven is na het afreden op 1 februari jongstleden van de laatste oude commissaris de enige toezichthouder/adviseur van Dico geweest.

Over zijn beloning wilde hij niet meer kwijt dan dat hij op uurbasis heeft gedeclareerd.
De VEB stelde de indruk te hebben dat de nieuwe voorgedragen commissarissen uit de invloedsfeer van Frans Faas en dus grootaandeelhouder Recalcico komen. Middelhoven ontkende dit en benadrukte zijn onafhankelijkheid van Recalcico. De Vries zei nog dat er bij de samenstelling van de nieuwe raad van commissarissen naar gestreefd is de voor Dico vereiste disciplines op te nemen.De beloning van de nieuwe commissarissen zal maximaal 15.000 euro per jaar zijn en is afhankelijk van het aantal vergaderingen. De benoeming van de voorgedragen commissarissen is goedgekeurd.

Over de gang van zaken in 2007 wilde Middelhoven niet zeggen met welk bedrag het eerder aangegeven verlies van circa 4 miljoen euro zal worden overschreden. Uit de afwikkeling van enkele oude zaken en uit de surseance van de recentelijk gekochte deelneming TB Holding zijn nog verliezen te verwachten. Met name stelde de VEB aan de orde waarom voor de in maart 2008 verworven deelneming TB Holding in april 2008 surseance is aangevraagd. Middelhoven wilde niet meer zeggen dan dat er lijken uit de kast zijn gevallen en dat dit voor Dico een verrassing was.

De Vries deelde mee dat er onderzoeken lopen en dat Dico de posities zorgvuldig evalueert. Uiteraard zal hierop in de komende algemene aandeelhoudersvergadering op worden teruggekomen.
Dico verwacht de jaarrekening 2007 waarin verwerkt het effect van de na balansdatum belangrijke gebeurtenissen (TB Holding) begin juni 2008 af te ronden. De algemene aandeelhoudersvergadering staat gepland rond 1 juli 2008. De vergadering heeft het uitstel van de vaststelling jaarrekening 2007 goedgekeurd.

Gelet op het belang van de kleine minderheidsaandeelhouders die met een aanzienlijke verwatering worden geconfronteerd, heeft de VEB vragen gesteld rond de uitgifte van de 26 miljoen nieuwe aandelen. De aandelen worden opgenomen door Recalcico. Een belangrijke vraag is wat de verwachtingen van Recalcico zijn voor de toekomst van Dico. De Vries schetste de plannen voor de toekomst met de kernpunten een op verticale integratie gerichte strategie en de ontwikkeling van slaapformules voor doorstartende winkels. Hierop is de hoop gevestigd. Natuurlijk is voor Recalcico ook van belang het grote fiscaal compensabele verlies van Dico.

Op de vraag van De VEB over het free-floatpercentage en daarmee samenhangend de wenselijkheid van de beursnotering, zei Middelhoven dat het percentage hem niet bekend was en dat Recalcico uitsluitend wenst te investeren in beursgenoteerde ondernemingen. De beursnotering blijft dus gehandhaafd.

De ontwikkelingen bij Dico zijn turbulent en mede daarop gelet heeft de VEB aangegeven dat de informatie op de website van Dico verbeterd zou moeten worden. Middelhoven neemt dit punt mee naar de komende vergadering van de raad van commissarissen. De wijziging van de statuten waarvan de belangrijkste zijn de verhoging van het maatschappelijk kapitaal tot 100 miljoen aandelen en de wijziging van structuurvennootschap in een gewone vennootschap, werd goedgekeurd.