VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Te veel eigen vermogen?

Docdata, producent van onder andere cd’s, dvd’s en cassettes, heeft in totaal 8,8 miljoen in twee jaar aan aandeelhouders. Vorig jaar 4,3 miljoen euro en dit jaar zal het 4,5 miljoen zijn. Gegeven een nettowinst voor 2002 en 2003 van samen vier miljoen betekent dit een terugbetaling van kapitaal door twee verlagingen van het nominale aandelenkapitaal (na eerst te zijn verhoogd ten laste van de agioreserve) van circa 5 miljoen.

Ondanks een redelijke winstontwikkeling (2003 was lager dan 2002), wordt de vermogenspositie van Docdata er niet beter op door de extreem hoge terugbetalingen aan aandeelhouders. Discussie ontstond over de vraag of een dergelijke terugbetaling dan wel dividenduitkering verantwoord is, mede gezien de ontwikkeling van de netto operationele kasstroom van 14,6 miljoen in 2001, via 12,3 miljoen in 2002, naar 9,1 miljoen in 2003.

Het reservering- en dividendbeleid werd niet als apart agendapunt op de vergadering behandeld en kreeg daardoor niet de aandacht die dit onderwerp bij Docdata verdient. Het was verbazingwekkend dat aandeelhouders, waaronder veel grootaandeelhouders, uiteindelijk nagenoeg unaniem positief waren over de geplande terugbetaling van kapitaal in 2004 door vermindering van de nominale waarde van 0,50 tot 0,10 euro per aandeel. Waardecreatie voor aandeelhouders op korte termijn staat kennelijk centraal! Wel had één van de grootaandeelhouders gepleit voor inkoop eigen aandelen in plaats van terugbetaling, maar dit werd ter kennisgeving aangenomen!

Het jaarverslag bevat nog geen risicoparagraaf, afgezien van de benoeming van kredietrisico’s. Tijdens de vergadering kwamen de problemen van het sluiten cq "recoveren" van de Franse vestiging naar voren. Daaraan zijn nog de nodige risico’s verbonden. De waardering van activa en passiva lijkt redelijk conservatief, daarin schuilen derhalve geen grote risico’s. Risico’s zijn mede de structuur van het bedrijf door het gedeeltelijk ontbreken van synergie tussen met name Industrial Automation Integrators en de andere twee divisies E-Commerce Fulfillment en de Media Group.

Het afscheid van de vorige mededirecteur/grootaandeelhouder Van Gerwen werd volgens contract afgewikkeld. De extra kosten die dit in 2003 met zich meebracht, bedroegen 0,6 miljoen euro. Voorlopig blijft Alting von Geusau de enige statutaire directeur.