VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Afwezige CEO heeft laatste woord

Het opvallendste feit van de vergadering van uitzendorganisatie United Services Group (USG) was de fysieke afwezigheid van de CEO Alex Mulder. Fysiek, want als grootaandeelhouder was zijn invloed onmiskenbaar aanwezig. Mulder houdt via zijn BV Hovu Beheer 34,2 procent van de aandelen USG.

Op de vergadering waren 23 aandeelhouders aanwezig, die gezamenlijk 36,3 procent van de aandelen USG hadden. Onder die 23 zat ook de gevolmachtigde van Hovu Beheer. Mulder werd verontschuldigd met de mededeling dat hij met ingang van 15 april 2004 voor zes maanden een sabbatical nam om aan zijn lichamelijke conditie te werken. Zijn werk werd overgenomen door een tijdelijke plaatsvervanger en overige directieleden. Overigens waren er nog meer afwezigen: van de vijf commissarissen zaten er maar twee achter de tafel. De verklaring voor de afwezigheid van de overigen was minimaal.

Het gaat niet echt goed in de traditionele uitzendsector in Nederland, waar tot nu toe circa driekwart van de omzet vandaan komt. De teruglopende omzet in ons land tracht men vooral te compenseren door meer aandacht te geven aan de uitzendmarkt in andere landen. Opvallend is het ontbreken van duidelijke kwantitatieve doelstellingen. Er wordt geschreven over een "gewenste schaalgrootte", maar als gevraagd wordt welke dat dan is, is men kennelijk bang de nek uit te steken. Begrijpelijk, maar onverstandig en ongewenst.

Overigens stelt het bestuur zich tamelijk afhankelijk op van de economische ontwikkeling. Er wordt wel gewerkt aan innovatie, propageren van voordelen van flexibele arbeid, lobby eventueel in samenwerking met collega’s in landen waar velen nog steeds sceptisch tegenover uitzendwerk staan of waar de vakbonden tegenwerken. Maar tot nu toe zonder aanwijsbaar succes en wie dergelijke punten aan de orde stelt, krijgt geen duidelijke respons.

De corporate governance code wordt geaccepteerd tot aan het punt, waar privé-belangen van het zittende bestuur en commissarissen in het geding zijn. Zelfs deze uitzendorganisatie ziet niet de voordelen van arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Wellicht is men volgend jaar tot betere gedachten gekomen.

USG is een structuurvennootschap, met naast de 34,2 procent aandeelhouder nog een niet vertegenwoordigde 5 procent aandeelhouder. Een emissiemachtiging werd gevraagd voor een periode van achttien maanden en voor tien procent van het maatschappelijk kapitaal, wat neer komt op 42,3 procent van het geplaatste kapitaal. Daarmee ‘beheerst’ het bestuur dus 34,2 + 42,3 = 76,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Dit is niet in de geest van Tabaksblat en niet volgens de norm die de VEB redelijk acht. Tegenstemmen zou alleen maar effect hebben als de Hovu zich van stemming zou onthouden. De president-commissaris was niet bereid te trachten Hovu daartoe te bewegen. Hij bracht het punt in stemming en het werd uiteraard aangenomen. De afwezige directeur-grootaandeelhouder van USG had hier dus het laatste woord.