VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alweer geen dividend

De opkomst voor de vergadering was gering. Aan het bestuur werd gevraagd om dit tij te keren door acties richting aandeelhouders. Bestuursvoorzitter Chris Ouwinga gaf helaas geen toelichting op het jaarverslag en de toekomstverwachtingen omdat alles in het jaarverslag staat.

Unit 4 Agresso heeft afgelopen jaar goede resultaten behaald. De omzet steeg met maar liefst 34 procent. De autonome groei bedroeg in de divisie Business Software 12 procent en in de divisie Internet en Security 20 procent. De resterende omzetgroei kwam van acquisities bij Internet en Security. Die divisie verkoopt software van derden en heeft al een hele tijd te maken met krimpende winstmarges. Op vragen van de VEB meldde coo Harry De Smedt dat hiervan nog steeds sprake is, maar dat door de verkoop van diensten voor deze software de rentabiliteit gehandhaafd blijft.

De financiële doelstellingen op middellange termijn zijn een autonome omzetgroei van 7 á 10 procent en minimaal een omzet van 550 miljoen, inclusief de bijdragen van acquisities. Afgelopen jaar werd 15,8 miljoen euro uitgegeven voor acquisities, waarvan 8 miljoen aan goodwill en 4,5 miljoen aan immateriële vaste activa. Cfo Edwin van Leeuwen ontkende op vragen van de VEB stellig dat gebakken lucht was gekocht. Ook wilde de VEB weten in hoeverre de impairment van 3,9 miljoen op immateriële en materiële activa voor de accountants controleerbaar is. Alle informatie over toekomstige kasstromen komt van de onderneming en een toetsing is slechts achteraf mogelijk. Het bestuur bevestigde dat zeker voor het eerste jaar impairment moeilijk te controleren is.

Het dividendbeleid was weer een punt van discussie. De toevoeging van de totale winst aan het eigen vermogen viel in slechte aarde. Het bestuur liet weten dat er geen voldoende liquide middelen voorhanden waren. De kasmiddelen waren gebruikt voor de acquisities die toekomstige winsten zullen genereren en een positief effect op de koersontwikkeling zullen hebben. De aandeelhouders zullen dan ook aan hun trekken kunnen komen. Men vergat er bij te zeggen dat deze politiek ook meer mogelijkheden geeft bij het verlenen van opties. De toegekende bonussen aan het bestuur zijn meer dan behoorlijk, terwijl de aandeelhouders in de kou blijven staan. Het is de hoogste tijd dat het bestuur een evenwichtige winstverdeling over de stakeholders nastreeft. Bij de behaalde resultaten en de uitstekende solvabiliteit van maar liefst 43 procent zou een dividenduitkering normaal zijn.

Op het gebied van corporate governance scoort Unit 4 Agresso goed, maar wijkt van bepaalde richtlijnen af. Onder andere het variabele beloningsbeleid blijft onderwerp van discussie. De prestatiecriteria zijn uitsluitend bekend bij de commissarissen. De variabele beloning mag maximaal 50 procent bedragen. De uitgekeerde bonussen lagen ruim boven de 40 procent, terwijl een bestuurslid zelfs een bonus boven de 50 procent ontving. Het voorstel van machtiging tot uitgifte van eigen aandelen riep zoveel tegenstemmers op dat het voorstel van de agenda gehaald werd.