VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Halsstarrig eigenwijs

Een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering waar maar liefst 84 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Veel ondernemingen zullen jaloers zijn op zo’n opkomst die, zo zou je verwachten, garant staat voor een levendige vergadering. Echter niet bij DPA Flex. Het management alleen al bezit bijna de helft van de aandelen en enkele institutionele beleggers houden nog eens ruim een kwart. Dit geconcentreerd aandeelhouderschap en de opstelling van bestuur en commissarissen droegen niet bij aan een boeiende bijeenkomst. Terwijl normaliter het bestuur het afgelopen jaar de revue laat passeren en de jaarrekening toelicht door middel van een presentatie, was hiervan bij DPA geen sprake.

DPA Flex, de nieuwe naam waaronder het voormalige DPA Holding sinds de overname van Flex Group Nederland in februari van dit jaar opereert, afficheert zichzelf als een leidende partij in het detacheren van professionals in de sectoren Finance, Legal, HRM en ICT. Over 2005 werd een nettowinst van 0,8 miljoen euro gerealiseerd bij een omzet van 32,2 miljoen euro. Een omzetstijging van 27 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en het verlies van 1,1 miljoen euro over 2004 kon worden omgebogen in winst.

Een belangrijke indicator van de winstgevendheid, de brutomarge, geeft echter een genuanceerder beeld van de operationele gang van zaken. Deze bedroeg 9,6 miljoen euro, weliswaar een stijging ten opzichte van de jaren 2004 en 2003, maar de brutomarge als percentage van de omzet daalde al voor het vijfde opeenvolgende jaar naar 29,7 procent in 2005. Het toenemende aantal mantelovereenkomsten met klanten als Nationale Nederlanden, ministerie van Justitie en de NS Groep heeft weliswaar geleid tot een omzetstijging, maar tegelijkertijd tot een druk op de brutomarge.

Volgens directievoorzitter Smit kon in het vierde kwartaal van 2005 al een geringe verbetering worden waargenomen en ook voor 2006 is hij gematigd positief. Een marginale verbetering moet mogelijk zijn door een grotere verkoopkracht en een besparing op de backoffice-activiteiten door het samengaan met Flex. Over de Spaanse activiteiten die een omzetstijging boekten van 38 procent tot 3,08 miljoen euro en een verlies van 0,1 miljoen euro, verklaarde Smit dat deze zich weliswaar langzamer dan verwacht ontwikkelen, maar dat wel sprake is van gestage vooruitgang.

Zelfs het feit dat de VEB DPA Flex diezelfde ochtend had gedagvaard, werd pas op instigatie van de VEB onderwerp van gesprek. DPA was gedagvaard vanwege ernstige tekortkomingen in de informatievoorziening aan aandeelhouders en besluitvorming in de aandeelhoudersvergaderingen. De VEB was hiertoe overgegaan naar aanleiding van agendapunt 3: "Bevestiging als bedoeld in artikel 2:15 lid 6 BW van eerder genomen aandeelhoudersbesluiten."

Bestuur en commissarissen beoogden alle in het verleden genomen besluiten, waarvan een aantal zonder meer vernietigbaar is, alsnog met één hamerslag te bekrachtigen. Naar het oordeel van de VEB behoren hiertoe in ieder geval de overnames van Falanx in oktober 2005 en van Flex Group Nederland in februari 2006, al werden beide door Smit niet expliciet genoemd. DPA blijft erin volharden dat zij in beide gevallen aan alle formaliteiten heeft voldaan en de aandeelhouders deugdelijk heeft geïnformeerd. De aandeelhouders stemden met uitzondering van de VEB in met dit agendapunt, maar zolang de procedure aanhangig is, heeft dit besluit juridisch geen kracht.

Typerend voor de communicatie met haar aandeelhouders was ook de geagendeerde benoeming van de accountant. Ter vergadering bleek uit de toelichting van president-commissaris Schröder (oud Martinair) sprake te zijn van een nieuwe accountant. DPA had een tender uitgeschreven waarop drie accountantskantoren hadden gereageerd: BDO, Mazars en de huidige accountant PricewaterhouseCoopers. De uiteindelijke keuze van bestuur en commissarissen was gevallen op Mazars en deze werd dan ook ter vergadering benoemd als accountant vanaf het lopende boekjaar.