VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bodem bijna bereikt

Tijdens de jaarvergadering lichtte bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink de winstdaling over 2004 toe. Ook de bruto huuropbrengsten namen af. Door de toenemende leegstand (bezettingsgraad 2004: 84,2 procent) werden panden aanzienlijk afgewaardeerd. Opvallend is dat de leegstand aanmerkelijk hoger is dan bij cv-aanbieder MPC, die ook uitsluitend in het kantorensegment opereert. Ook de kantorenportefeuilles van Wereldhave en NSI presteren beter.

Door de afwaardering en de solvabiliteitseis van de banken kan het bestuur zich al enkele jaren geen nieuwe aankopen permitteren. De onderneming bevindt zich niet in een benijdenswaardige positie. Het bestuur heeft, afgezien van een actief management om de leegstand zoveel mogelijk te beperken, geen beter plan dan afwachten tot de economische situatie weer zal aantrekken.
Het geïntroduceerde remuneratiebeleid stond in de vergadering van 2004 nog zwaar ter discussie, maar werd toen uiteindelijk toch aangenomen.

De raad van commissarissen heeft dit jaar besloten (matige) bonussen aan het bestuur uit te uitdelen. Hierbij kon commissaris Westdijk de mening van de VEB delen dat er geen sprake is van bovenmatige prestaties van het bestuur. In het remuneratierapport zijn echter meetbare criteria opgesteld waar het bestuur toch ten dele aan had voldaan. De aandeelhouders werd verzocht rekening te houden met de moeilijke marktpositie waarin de onderneming zich bevindt. Dit was overigens maar een van de zeer weinige punten waarop de onderneming afwijkt van de code-Tabaksblat.

Voor 2005 verwacht het bestuur een belangrijk lager – dat wil zeggen: 12 tot 20 procent op de schaal van Mock – direct beleggingsresultaat. Er zullen nog aanzienlijke desinvesteringen moeten worden gedaan, terwijl daar geringe investeringen tegenover zullen staan. De bezettingsgraad zal verder onder druk komen. Dat daarna de bodem bereikt zou zijn volgens het bestuur, zou wel eens ‘wishful thinking’ kunnen zijn omdat tot en met 2007 ruim 50 procent van de huurcontracten in portefeuille expireert. In de markt zijn de berichten over een toekomstig structureel herstel van de kantorenmarkt in ieder geval nog zeer tegenstrijdig.

In Nederland is VastNed Offices/Industrial het enige beursgenoteerde fonds dat nog een disagio noteert ten opzichte van de intrinsieke waarde. Gezien de huidige leegstand en vooruitzichten lijkt dat ook terecht. Hierdoor is een overname niet denkbeeldig. Zonder deze fantasie in de beurskoers zou de disagio nog wel eens veel groter kunnen zijn.