VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een bewogen jaar

Verstrekkende veranderingen hebben hun stempel op het afgelopen boekjaar gezet. Bij de fusie van Pakhoed en Van Ommeren in 1999 werden tankopslagactiviteiten en distributie van chemicaliën in Vopak samengebracht. Verschillende redenen hebben een rol gespeeld bij het uitblijven van de beoogde resultaten. In de loop van 2002 werd de knoop doorgehakt en werd er besloten de chemische distributie los te koppelen en onder te brengen in Univar. De tankopslagactiviteiten gingen verder onder de naam Vopak.

Ook Vopak heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met de terugval in de groei van de wereldeconomie. Daarbij werd het bedrijf nog geconfronteerd met kostenstijgingen, zoals verzekerings- en milieukosten die niet konden worden doorberekend in de tarieven. Een en ander heeft zijn weerslag gehad op de nettowinst. Exclusief het buitengewoon resultaat na belastingen, daalde de winst van 107,4 miljoen euro naar 88,3 miljoen euro, ofwel -17,8 procent.

De divisie Chemie Logistiek Europa & Afrika, goed voor 49 procent van de totale omzet, vormde de zwakste schakel. Een stagnerend activiteitenniveau in de chemische industrie en stijgende kosten deden het rendement op het geïnvesteerde vermogen dalen van 10,7 procent in 2001 naar 7,7 procent in 2002. Vopak beoogt voor het gehele bedrijf een rendement van 16 procent op het geïnvesteerde vermogen: 12,6 procent in 2002 tegen 14,2 procent in 2001.

“Rust en richting” is nu het credo. Dat impliceert het streven naar autonome groei en het verder verbeteren van de financiële positie. Acquisities worden niet uitgesloten, maar zullen met terughoudendheid worden bezien. Desondanks meende de VEB een waarschuwing te moeten laten horen met betrekking tot de omvang van de acquisities. Eerder was men daarin te ver gegaan met alle consequenties van dien.

Op grond van de huidige ontwikkelingen van de wereldeconomie achtte de raad van bestuur het niet mogelijk nu reeds een uitspraak te doen over het te verwachten resultaat over 2003. Daar Vopak nog geen kwartaalcijfers uitbrengt moet, om enig inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het bedrijf, gewacht worden op de halfjaarcijfers die 20 augustus gepubliceerd worden. Om aan die lange onzekerheid enigszins tegemoet te komen gaf het bestuur in de jaarvergadering een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat in het eerste kwartaal 2003. Het bedrijfsresultaat daalde in die periode naar 38,4 miljoen euro tegenover 54,7 miljoen euro in 2002. Naar eigen zeggen had het bedrijf te kampen gehad met extreme omstandigheden, zoals de lagere dollarkoers, een strenge winter in de Oostzee en hoge olieprijzen voorafgaand aan de oorlog in Irak. Het bedrijf verwacht enig herstel gedurende de rest van het jaar, maar acht de kans klein dat de in het eerste kwartaal opgelopen achterstand ten opzichte van 2002 nog volledig kan worden ingelopen.

De Europese kartelautoriteiten deden in februari een inval bij Vopak Barging in Dordrecht. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf zich schuldig maakt aan ongeoorloofde marktafspraken. Over de consequenties is nog niets te zeggen.