VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Buy-out op komst?

De vergadering van aandeelhouders van Exendis, ontwikkelaar van oplossingen op het gebied van energieconversie, energievoorzieningen en meet- en regelsystemen, begon op het ongebruikelijke tijdstip van 17.00 uur. Pas na de behandeling van het zevende agendapunt “toekomstige ontwikkelingen”, werd duidelijk waarom hiervoor was gekozen. Het bestuur deelde mee dat er momenteel gesprekken gevoerd worden over een mogelijke management buy-out (mbo). Het persbericht werd na afloop van de vergadering en na sluiting van de beurs om 19.00 uur uitgereikt.
In de jaarvergadering was 75 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. De VEB en fondsbeheerder Frans Faas van Recalcico stelden direct na opening een wijziging in de agendavolgorde voor.

Onder agendapunt 7 zouden namelijk de toekomst van de onderneming, het dividendbeleid en de aanwending van de overtollige liquiditeiten van circa 3,8 miljoen euro aan de orde komen. De VEB meende dat het van belang was om eerst meer te weten te komen over de toekomstplannen, voordat de jaarrekening en het voorgestelde dividend ter sprake zouden komen. President-commissaris Bremer bracht dit voorstel weliswaar in stemming, maar wist natuurlijk dat de familie Jankovich zelf alleen al ruim 63 procent van de uitstaande aandelen in handen heeft en het voorstel dus zou worden verworpen. De VEB, Recalcico en enkele andere minderheidsaandeelhouders hebben tegen het dividendvoorstel van tien eurocent gestemd.

In de vergadering gaf het bestuur en de raad van commissarissen een toelichting op het waarom van een mogelijke mbo. Ten eerste is Exendis al geruime tijd vruchteloos bezig om een strategische samenwerking met andere partijen aan te gaan. Het huidige managementteam van de onderneming is echter wel geïnteresseerd in een overname en heeft inmiddels een bod gedaan, waarvoor de financiering overigens nog niet rond is. Bovendien meldde bestuursvoorzitter Bela Jankovich dat de kosten voor het in stand houden van de beursnotering – ongeveer 250.000 euro per jaar – niet in verhouding staan tot de omvang van de onderneming en een notering geen toegevoegde waarde heeft voor de huidige activiteiten.

Door een mbo zouden de huidige actieve werkmaatschappijen verkocht worden en zal daaropvolgend de liquidatie van de holding in gang worden gezet. Het management schat de waarde van de activiteiten op ongeveer 5 miljoen euro, ofwel tussen de 4,00 en 4,70 euro per aandeel. Dit zou dan door middel van een liquidatie-uitkering aan de huidige aandeelhouders moeten worden uitgekeerd.

Een meer concrete onderbouwing van de liquidatiewaarde zal worden gepresenteerd in de op 23 juni 2008 te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering. Tegen die tijd is ook duidelijk geworden of zich andere geïnteresseerde partijen hebben gemeld: tot 1 juni 2008 kunnen andere partijen een alternatief bod uitbrengen. In deze vergadering zal ook het interim dividend van 1,50 euro (die in mindering zal worden gebracht op het uiteindelijke liquidatiedividend) in stemming worden gebracht. De onafhankelijke commissaris Steenstra Toussaint zal, ondersteund door bestuursvoorzitter Jankovich, de gespreksleiding met het management overnemen en eventuele alternatieve biedingen evalueren.

Uiteindelijk werd de oorspronkelijke agenda dus gewoon afgewerkt en lichtte Jankovich de gang van zaken in 2007 toe. In het bijzonder noemde hij de margedruk, onder andere door forse concurrentie uit China. Naar zijn mening is Exendis echter een technisch hoog ontwikkelde onderneming in de marktsegmenten mobiliteit, duurzame energie en infrastructuur met een hoogwaardige applicatiekennis op het gebied van energieconversie. Dit wordt geacht een tegenwicht te zijn voor de bedreigingen uit China. 2007 was voor Exendis een redelijk bevredigend jaar. De omzet nam toe met 20 procent tot 7,9 miljoen euro en het opgeschoonde bedrijfsresultaat steeg met 158.000 euro naar 823.000 euro.

In 2007 is een verlies genomen van 250.000 euro voor de afwikkeling van de activiteiten van een voormalige Spaanse groepsmaatschappij. Exendis heeft voor deze afwikkeling gekozen om reputatieschade te voorkomen. Op de vraag van de VEB of er nog meer van dit soort lijken uit de kast te verwachten zijn, antwoordde Jankovich dat dit niet het geval is. Ook gaf de VEB aan dat het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag nagenoeg hetzelfde is als in voorgaande jaren en geen inzicht geven in de beraadslagingen van 2007. Bremer heeft toegezegd deze opmerking mee te nemen voor het komende jaar.

Ten slotte deelde het bestuur mede dat in het geval de mbo niet doorgaat, het dividendbeleid en de aanwending van de overtollige liquide middelen aan de orde zullen worden gesteld. Er zal dan ook gezocht worden naar een opvolger voor de huidige bestuursvoorzitter, die vervolgens zal toetreden tot de raad van commissarissen. Zijn vader, en nu nog commissaris, zal dan aftreden. En daarmee blijft de overheersende invloed van de familie Jankovich voortduren.