VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Half werk of halverwege?

Vlak voor het halfjaareinde kende de aandeelhouderesvergadering van De Vries Robbé Groep (DVRG) een volle agenda. Na een roerig verlopen 2001 bleek er echter wel ruimte voor een wat positiever geluid. Meest recentelijk is dat de ISO-9001-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van de vennootschap per 18 april 2002.

Na deze mededeling werd vervolgens mr. G.J. Houweling als derde commissaris van de vennootschap benoemd. Deze benoeming past in het streven om de vennootschap binnen een jaar van het ‘strafbankje’ van Euronext te krijgen. Ter voorbereiding daarop bleek versterking van de kennis van (beurs)reglementen en (financiële) wetgeving een vereiste. Aansluitend kwam de jaarrekening over 2001 aan bod. Op dit punt bleek communicatie naar aandeelhouders nog een (te) teer punt, vooral voor wat betreft de eerder toegezegde volledige openheid over de omvangrijke compensabele verliezen die DVRG in het verleden heeft weten op te bouwen. Verder dan ‘vergelijkbaar met vorig jaar’ (ten minste 5 miljoen gulden over 2000, met aanzienlijke additionele erfenissen uit de daaraan voorafgaande jaren) ging de informatieverstrekking niet.

Uiteindelijk werd de jaarrekening over 2001 wel goedgekeurd. De aandeelhouders, waarvan een meerderheid in de vergadering zich heeft verenigd in de Stichting ‘Vrienden van De Vries Robbé’, stemden daarna met algemene stemmen tegen de decharge van het voorgaand bestuur.

Onder leiding van de per 31 december 2001 benoemde directeur G. Tóth wordt er inmiddels op grote schaal geïnvesteerd in de vennootschap. Helaas gebeurt dit zonder dat de aandeelhouders de beschikking krijgen over een financieel goed onderbouwd strategisch plan, terwijl hen dit toch al een jaar lang toegezegd wordt. In plaats daarvan wordt volstaan met een meer uitgebreid overzicht van de beleggingscriteria die DVRG ‘als uitgangspunt’ voor haar nieuwe investeringen hanteert. Verder werd aangegeven, hoeveel DVRG als onderdeel van haar doelstelling van diversificatie van plan is in participaties te investeren (2 miljoen euro van de dit jaar te converteren lening van 6 miljoen euro).

De groei van de beleggingen in onroerend goed maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in het totaal aan verplichtingen waartoe de vennootschap zich gecommitteerd heeft. Ondanks de comfortabele meerderheid van de Stichting, is de vennootschap niet genegen om belangrijke wijzigingen in het profiel van de onderneming (zoals die gedurende de afgelopen 6 maanden werden doorgevoerd) in de toekomst ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen, zoals de VEB dat voorstaat. Haast terloops werd nog bekendgemaakt, dat de vennootschap een beginselakkoord heeft bereikt in de lopende procedures met grootaandeelhouder Mook en de met hem gelieerde vennootschappen. De details daarvan konden echter nog niet bekendgemaakt worden, maar het valt niet uit te sluiten dat de risico’s (of potentiële opbrengsten) uit deze hoek in de toekomst daarmee sterk zullen verminderen.

Al met al blijft het dus nog even afwachten met DVRG. Veel zal afhangen van de komende herfinanciering, die de vennootschap het eigen vermogen moet verschaffen dat het tenminste nodig heeft voor een volwaardige notering. Verwacht mag worden, dat de vennootschap haar aandeelhouders dan verder inlicht over de risico’s, haar vermogenspositie en haar uitgewerkte toekomstplannen.