VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zwijgzaam AK

Eurocommercial Properties (ECP) heeft in het gebroken boekjaar 2006/2007 solide prestaties neergezet. De nettowinst per certificaat is gestegen met ongeveer 10 procent tot 7,36 euro, waarvan ongeveer 70 procent het gevolg is van de herwaardering van het vastgoed. Het afgelopen boekjaar werd het vastgoed met 11 procent opgewaardeerd (vorig jaar 12 procent).

In de vergadering was 99 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dankzij de aanwezigheid van het administratiekantoor (AK). Bestuursvoorzitter Jeremy Lewis gaf per regio en project een toelichting op de resultaten en vooruitzichten. Het door ECP gehouden vastgoed bestaat voornamelijk uit winkelcentra in Frankrijk, Italië en Zweden. Lewis zei over de toekomst dat uitbreidingen zullen worden gedaan in de huidige en dus bekende markten. Hij verwacht dat het moeilijk zal zijn om in 2007/2008 de resultaten van de afgelopen jaren te evenaren; de verwachting is dat de taxatiewaarden van het vastgoed ten opzichte van de vorige jaren slechts een beperkte stijging zullen laten zien. Zijn voorzichtige blik op de toekomst komt door de mogelijke teruggang in de consumentenbestedingen. Dit leidt tot lagere winkelomzetten en uiteindelijk voor ECP tot lagere huuropbrengsten. Met een uitgekiende exploitatie van de winkelcentra zal worden getracht de resultaten op peil te houden.

De VEB vroeg het bestuurtaxateurs te roteren om meer zekerheid te krijgen over de taxaties. Lewis gaf hierop aan dat er inderdaad naar gestreefd wordt om na drie jaar te roteren.
Ten aanzien van de kwartaalrapportages opperde de VEB omde herwaarderingen van het vastgoed te spreiden over de vier kwartalen van het boekjaar. Nu worden deze herwaarderingen gerapporteerd in het tweede en in het vierde kwartaal. Het bestuur zou dit in overweging nemen.
ECP heeft certificaten van aandelen waardoor beleggers formeel geen stemrecht hebben. De VEB stelde daarom de noodzaak van het jaarlijks bijeenroepen van een aparte certificaathoudervergadering aan de orde. Hierin zou dan onder andere de rol van en de wijze van taakuitoefening door het AK bestuur moeten worden behandeld. Op dit moment is het AK in iedere vergadering een machtsblok dat een overgrote meerderheid van de stemmen uitoefent.

Verantwoording over hun stemgedrag en hun werkzaamheden leggen de beide AK bestuurders echter nooit af. Illustratief hiervoor was dat nota bene Lewis hierop mededeelde dat de huidige gang van zaken met een gecombineerde vergadering zal worden gehandhaafd. De beide AK-bestuurders bleken zich niet geroepen te voelen om hun eigen standpunt in de vergadering kenbaar te maken. De VEB stemde voorts met een aantal andere certificaathouders tegen de ruime emissiemogelijkheid van de Stichting Prioriteitsaandelen Eurocommercial Properties.

Ten aanzien van de bezoldiging van de directie onthield de VEB zich van stemming, mede door het ontbreken van concrete targets voor de variabele beloning. Hierdoor is voor certificaathouders niet vast te stellen hoe de beloning tot stand komt. Een opmerkelijk punt is dat bij het vaststellen van de variabele bonus over 2006/2007 het criterium groei van het dividend, zoals vastgelegd in de beloningsvoorwaarden, niet is meegenomen. Op de vraag van de VEB hieromtrent zei Lewis – en dus opmerkelijk genoeg niet de raad van commissarissen, die verantwoordelijk is voor de beloning van het bestuur - dat voor de variabele bonus over 2006/2007 uitsluitend naar het criterium groei van de intrinsieke waarde is gekeken. Dit was naar de mening van de directie voldoende en zij ziet dit als een klein gebaar naar de certificaathouders.