VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onafhankelijke commissarissen gezocht

Een opmerkelijke voorzitter van de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) van uitgeefconcern Wegener. De op 25 september 2007 benoemde maar op 24 juni 2008 alweer afgetreden commissaris Rob van Schaik hanteerde namelijk de voorzittershamer.

Dit niet reglementaire optreden was noodzakelijk omdat drie dagen na zijn aftreden de beide andere commissarissen Han Noten (PvdA prominent en commissaris bij drukkerij RSDB) en Jaap Vink (voormalig bestuursvoorzitter CSM) besloten hun functie neer te leggen. Volgens Wegener vanwegeeen voortdurend verschil van inzicht over de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzittervoor Wegener.

Voormalig president-commissaris Noten en Vink dachten daar anders over en betitelden deze verklaring van Wegener, nota bene in Wegener-dagblad De Stentor, als misleidend. Volgens Noten was dit namelijk pas de tweede reden die hij en zijn collega in hun ontslagbrief noemden. Het persbericht repte volstrekt niet over de eerste reden: het voortdurende verschil van inzicht met grootaandeelhouder Mecom, dat 87 procent van de aandelen in handen heeft, over de governance bij Wegener.

Dat is naar mijn overtuiging niet toevallig vergeten in het persbericht, liet Noten optekenen in De Stentor. “Als je door het bestuur van de onderneming niet volledig, tijdig en juist wordt geïnformeerd dan kun je je taak niet uitvoeren en moet je opstappen.” Mecom was eerder op de hoogte van belangrijke zaken dan wij als commissarissen. Gevolg is nu dus dat Wegener zonder commissarissen zit.

Om in ieder geval een van de drie vacatures op te vullen, werd John Allwood, financieel directeur van de Mecom-groep voor benoeming voorgedragen. De VEB stelde weinig vertrouwen in dit voorstel te hebben. Ten eerste omdat hetzelfde probleem van belangenverstrengeling op de loer ligt als bij de vertrokken Van.Schaik die immers ook uit de Mecom-stal kwam. Ten tweede vreesde de VEB dat de belangenbehartiging van minderheidsaandeelhouders die hun certificaten Wegener niet hebben aangeboden aan Mecom bij hem niet in goede handen zou. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van commissarissen is van essentieel belang is en Allwood lijkt niet de aangewezen persoon om hier adequaat invulling aan te kunnen geven.

Over de bezwaren van de VEB werd door gelegenheidsvoorzitter Van Schaik wel erg makkelijk heengestapt. Uiteindelijk was de VEB de enige tegenstemmer. Zelfs Governance For Owners (GFO), met nog altijd dertien procent van de certificaten van Wegener, stemde voor en deed de hele vergadering haar mond niet open. En dat terwijl GFO in conflict is met Mecom naar aanleiding van de te lage overnameprijs en de ondermaatse governancestructuur. Opmerkelijk is tevens dat GFO niet met een aanbeveling voor een commissaris kwam voor de overige twee vacatures binnen de raad van commissarissen (rvc).

De VEB heeft duidelijk aangegeven dat deze plaatsen ingevuld moeten worden door onafhankelijke, dus niet aan Mecom gelieerde commissarissen. Op de vraag van de VEB op welke termijn deze vacatures zullen worden ingevuld kwam een veelzeggend “we weten het niet” uit Van Schaik’s mond. Dit terwijl volgens Wegener’s eigen corporate governance regels onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental van de rvc moeten worden genomen. Sinds het aftreden van de commissarissen is er helemaal geen toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de onderneming geweest.

Toen de bespreking van de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering (ava) van 8 mei 2008 aan de orde kwam, stelde de VEB het fundamentele verschil van visie tussen de toenmalige commissarissen, Mecom en het bestuur. De aimabele maar een zwakke indruk makende Van Schaik probeerde deze verschillen van inzicht goed te praten. Toen de VEB het bestuur vervolgens confronteerde met de vele conflicten en beleidsfouten, met als gevolg het verlies aan vertrouwen door de minderheidsaandeelhouders, kwam de magere boetedoening dat het gevoerde beleid inderdaad “geen schoonheidsprijs verdiende”.