VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Resultaten en informatie schieten tekort

Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen in Nederland, tevens een der grotere spelers op het gebied van Direct Marketing. De resultaten weerspiegelden deze positie de laatste jaren niet. Ook niet in 2005. Voor 2006 voorziet bestuursvoorzitter Jan Houwert wel enige verbetering, ondanks voortgaande cyclische druk. Maar hij suggereerde bepaald geen gouden bergen. De Nederlandse markt voor advertenties, uitgezonderd personeelsadvertenties, toont nog weinig tekenen van herstel.

Wel wordt van twee zwakke plekken nu een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat verwacht. Bij de nieuw gevormde joint venture AD/NieuwsMedia is de aanvankelijk opgetreden oplagedaling inmiddels tot staan gebracht. En zwakke plekken in de Britse Direct-Marketingactiviteiten (deels door managementfouten) zijn verkocht of gereorganiseerd. Bij navraag zei Houwert wel, dat de nog steeds enigszins kwakkelende DM-activiteit uiteraard redelijk rendabel moet worden, anders zal afstoting moeten worden overwogen. Schaalgrootte is hier overigens van minder belang dan bij de uitgeefactiviteiten.

Met de ook op andere terreinen in gang gezette reorganisaties en veranderingen, waaronder overgang naar tabloidformaat, zullen betere resultaten overigens pas vooral in 2007 tot uiting komen. De vraag, echter, waar Wegener over een aantal jaren staat, gezien vele krimpende markten, werd niet duidelijk beantwoord. Ook op de vraag van de VEB naar kwantificering van de operationele en financiële doelstellingen gaf het bestuur een weinig relevante reactie. Dat rentabiliteit belangrijk is en dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ruim) boven de kapitaalkosten moet liggen, is een waarheid als een koe.

Het jaarverslag gaat conform de code-Tabaksblat wel uitgebreid in op de risicobeheersings- en controlesystemen. De VEB merkte echter op dat de informatie over de effectiviteit van de gevolgde systemen en over de genomen maatregelen flink tekortschiet. Met deze kritiek waren Houwert en president-commissaris Rijnhard van Tets het niet eens, echter zonder toelichting.

In het jaarverslag wordt wel duidelijk aangegeven waarin van de code wordt afgeweken; dit betreft vooral het vasthouden aan certificering. Wegener is bang dat de persvrijheid in het gedrang komt, omdat de Telegraaf 23 procent van de aandelen bezit. Certificaathouders hebben nu wel stemrecht, maar hebben weinig invloed door het dominerende stemgedrag van het Administratiekantoor (AK). Het AK heeft nog steeds als doelstelling het behartigen van de belangen van de onderneming en alle betrokkenen, niet specifiek die van certificaathouders. Bestuursleden van het AK worden bij coöptatie benoemd, op aanbeveling van het ondernemingsbestuur. Certificaathouders komen er niet aan te pas. Bovendien is de president-commissaris bestuurslid van het AK.

Op de vraag van de VEB welke kritische houding het AK inneemt, antwoordde voorzitter Wim van den Goorbergh dat met bestuur en commissarissen enkele weken voor de aandeelhoudersvergadering is vergaderd en dat het bestuur met de gemaakte opmerkingen rekening zal houden. Welke opmerkingen, zei hij echter niet. Van Tets merkte nog op dat bepaalde afwijkingen van de code volgens het Algemeen Reglement van Euronext zijn toegestaan. Maar op de tegenwerping van de VEB dat volgens een mededeling van Euronext bij verschil tussen Reglement en Code deze laatste prevaleert, zweeg hij.