VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wachten op betere tijden

Evenals in 2001 heeft Wegener last van een verslechtering van de marktomstandigheden. In het segment kranten – 76 procent van de totale omzet – is de abonnementenopbrengst dankzij indexatie weliswaar gestegen, maar vanwege een daling van de advertentieopbrengst is de omzet per saldo met ruim vijf procent afgenomen. Daar staat tegenover dat forse kostenreducties zijn doorgevoerd. Zo is het personeelsbestand afgenomen en is de drukcapaciteit teruggebracht. Het e-Media bedrijf – JobTrack.nl, AutoTrack.nl en Funda.nl – heeft een winstverbetering laten zien en draagt in bescheiden mate bij aan het resultaat.

Het management heeft het stroomlijnen van de oude en nieuwe activiteiten voortvarend ter hand genomen. Overheerste tijdens de vergadering van 2002 nog de indruk dat de zaken enigszins uit de hand liepen, tijdens deze vergadering wekte de directie het vertrouwen het concern weer op de rails te hebben. Gunstig hierbij is dat de procedures die bij de NMa liepen in verband met de van VNU gekochte bladen met een sisser zijn afgelopen.

Een punt van zorg is de converteerbare obligatie van negentig miljoen euro, die in april 2005 moet worden afgelost. In verband hiermee is wel gesuggereerd dat Wegener in een Getronics-achtig scenario terecht zou kunnen komen. Dit lijkt niet terecht. In het voorjaar van 2003 is met een groep banken een financieringsarrangement overeengekomen. Om de schuldpositie terug te brengen, heeft in 2002 een aantal desinvesteringen plaatsgevonden. Zo is zeventig procent van het verspreidingenbedrijf Interlanden aan Deutsche Post verkocht. De solvabiliteit is in 2002 weliswaar verbeterd, maar verdere daling van de schulden is noodzakelijk. In verband hiermee wordt het dividend op de gewone aandelen over 2002 gepasseerd.

Gezien de economische toestand verwacht de directie dit jaar nog geen verbetering van de rentabiliteit. De eerste maanden van 2003 laten een verdere verslechtering ten opzichte van 2002 zien. Directievoorzitter Houwert verwacht stellig dat de ebita ook over 2003 met zwarte cijfers zal worden geschreven. Wegener wacht op betere economische tijden.

De VEB sprak haar zorg uit over de behartiging van de belangen van de aandeelhouders. Gezien de certificering ligt die taak bij het administratiekantoor. In vergelijking met de ‘stakeholders’ werknemers en financiers, lijken de aandeelhouders er bekaaid af te komen. Zo stortte Wegener onverplicht 4,5 miljoen euro in het pensioenfonds om de dekkingsgraad op te krikken. Banken zorgen sowieso goed voor zichzelf. Dat laatste werd onderschreven door Houwert. Over de storting in het pensioenfonds meldde hij dat hiertegenover reële offers van werknemerszijde hebben gestaan. Onder de aanwezigen overheerste het begrip voor het passeren van het dividend.