VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wegener werkt aan winstherstel

In het krantensegment daalde de operationele marge als gevolg van minder advertenties en hogere kosten. In het direct-marketingsegment daalde de marge van 5,7 procent naar 1,6 procent. Tijdens de aandeelhoudersvergadering gaf bestuursvoorzitter Houwert toe de afgelopen jaren in dit segment te ambitieus te hebben geacquireerd. Bovendien vroeg de overname van het dagbladenbedrijf van VNU veel aandacht waardoor de noodzakelijke stroomlijning van de direct-marketingactiviteiten te lang op zich heeft laten wachten. Het e-Media gebeuren bleef verliesgevend met een negatieve marge van 7,4 procent. Belangrijke onderdelen hiervan zijn thans wel winstgevend: Funda.nl (samen met NVM), AutoTrack.nl en JobTrack.nl.

Bij de verwerving van de dagbladactiviteiten van de VNU in 2000 heeft de NMa bevolen om De Arnhemse Courant en enkele edities van Het Gelders Dagblad af te stoten. Het hiertegen ingestelde beroep bij de rechtbank won Wegener. Maar het College van Beroep van het Bedrijfsleven oordeelde weer ten gunste van de NMa. Dit is een problematische situatie, omdat de titels als gevolg van integratie en reorganisatie geen verkoopbare entiteiten meer vormen. Er is geen post in de jaarrekening opgenomen voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

President-commissaris Loudon geeft toelichting op de solvabiliteit. In zijn ogen is de situatie nog niet zorgelijk, maar behoeft zij wel aandacht. Over drie jaar dient de converteerbare obligatie en een banklening te worden terugbetaald. Chief financial officer Wegstapel stelt dat de financiële ratio’s nog goed genoeg zijn om herfinanciering met vertrouwen tegemoet te zien.

In het verleden bracht Wegener de goodwill bij acquisities ineens ten laste van het vermogen. Als gevolg van gewijzigde conventies wordt de goodwill nu geactiveerd en afgeschreven. Hierdoor krijgt de balans een vluchtig karakter. Bij afboeking van de goodwill, die voornamelijk op de ex-VNU-dagbladen betrekking heeft, zou een negatief garantievermogen resteren van 200 miljoen euro op een balanstotaal exclusief goodwill van 511 miljoen euro. Tijdens de vergadering werd verzekerd dat de goodwill onderbouwd wordt met door de externe accountant gecontroleerde berekeningen. Op de goodwill met betrekking tot de Dudley Jenkins Group (DM), die per 1 januari 2001 nog voor 110 miljoen euro in de boeken stond, is een bijzondere afschrijving toegepast van 30 miljoen euro.

De laatste jaren worden small caps als Wegener op de beurs slecht gewaardeerd. De extreme beschermingsmaatregelen van Wegener (certificering en beschermingsprefs) zullen de lage waardering alleen maar verergeren. Bij een onderneming zonder beschermingsmaatregelen kan de aandeelhouder bij een aanhoudend lage waardering nog de hoop koesteren op een premie via een overname. President commissaris Loudon, die na 18 jaar (!) afscheid neemt, meldde echter dat de beschermingsmaatregelen niet ter discussie staan.

De directie verwacht geen economisch herstel vóór eind 2002. Daarmee zal ook het herstel van de advertentievolumes op zich laten wachten. Er moet bij Wegener hard worden gewerkt om in 2003, als de onderneming haar honderdjarig jubileum viert, een gunstiger perspectief te kunnen presenteren.