VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw record omzet

Uit het persbericht dat tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders werd uitgereikt, bleek dat de toekomstparagraaf zoals die was opgenomen in het jaarverslag, achterhaald was. Wegener maakte daarin alsnog een winstverwachting bekend. Bij de publicatie van de jaarcijfers over 2000, een maand geleden, wilde Houwert, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Wegener N.V., nog geen uitspraak doen over de verwachting voor 2001. Dat leidde toen tot een koersdaling van bijna 12 procent!

Tijdens de toelichting op het jaarverslag 2000 maakte Houwert alsnog bekend dat het concern in 2001 een vrijwel gelijkblijvende nettowinst vr buitengewoon resultaat, dus zonder TMF, verwacht. De verkoop van de muziekzender TMF zal echter de nettowinst dit jaar met twintig tot dertig procent doen stijgen. Houwert deelde mee dat de nettowinst in het lopende boekjaar sterk zal stijgen. Volgens de bekende schaal van Mock betekent zon uitspraak inderdaad een stijging tussen de twintig en dertig procent. Trots meldde Houwert bij het begin van zijn lange presentatie, dat 2000 een nieuw record in omzet en resultaat heeft gebracht. Het directiebeleid was gericht op intergratie, optimalisatie en een gerichte groei. Die doelstellingen zijn volgens hem ook bereikt. Bij de inventarisatie van verworven activiteiten vielen uiteraard de aankoop van VNU Dagbladengroep en Auto Taal (e-media) het meest op. Bij de afgestoten bedrijven was Arcade doorslaggevend in de aandacht.

Vier zaken maakten 2000 tot een bijzonder jaar voor Wegener:

a) integratie en optimalisatie van kranten;

b) reorganisatie en groei van direct marketing;

c) ontwikkeling van e-media;

d) nieuwe financieringsstructuur.

Vooral de nieuwe financieringsstructuur is daarbij opvallend. In het verslagjaar heeft, in het kader van de acquisitie van de VNU Dagbladengroep en een herfinanciering van de schulden aan kredietinstellingen, in april 2000 een uitgifte plaatsgevonden van 8,3 miljoen gewone aandelen tegen een koers van 15 euro, 8,1 miljoen euro cumprefs tegen een koers van 7 euro en voor 90 miljoen euro 5,5 procent achtergestelde converteerbare obligaties. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jonkheer Mr Loudon, noemde in zijn inleidend welkomstwoord de financile structuur nog solide en meende dat het risicoprofiel aanzienlijk verbeterd is. Tijdens de discussie over direct mail, naar aanleiding van de toelichting door Houwert, bleek dat er reden is voor twijfel over de toekomstige resultaten van de direct mail activiteiten. Houwert is van mening dat direct mail een stevige groeimarkt is, maar gaf toe dat die sector in het verslagjaar een dip moest doormaken. Het feit dat het contante dividend werd verlaagd, leidde tot de ons inziens terechte opmerking dat dit door beleggers negatief zal worden beoordeeld.

De argumentatie die daar door de directie en de voorzitter tegenover gesteld werd was erg mager. Ook de constatering zowel in de vergadering als in het jaarverslag, dat de contante verlaging van het dividend van 0,39 euro naar 0,30 euro een eenmalige verhoging van de payout tot 50 procent betekent, werd met de nodige scepsis ontvangen. Wegener is vrijwel geheel gecertificeerd. Over de noodzaak daarvan kan men van mening verschillen. De reden daarvoor van Wegener, dat het hierbij gaat om een beschermingsconstructie gerelateerd aan de persvrijheid en dat het uitgeven van dagbladen dient te geschieden op basis van onafhankelijkheid en zonder benvloeding door welke partij dan ook, is discutabel.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net