VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lange aanloop, sprong in 2007

Nancy McKinstry, bestuursvoorzitter van Wolters Kluwer sinds september 2003, legde verantwoording af over het eerste jaar van een driejarenplan – kosten 215 miljoen euro – om het bedrijf weer strak in het vel te krijgen. Dat jaar was uitermate succesvol verlopen, meldden juichend het jaarverslag en iets bescheidener McKinstry ter vergadering: alle doelen waren gehaald.

Naast de beoogde besparingen en terugloop in aantal medewerkers zijn die doelen ook voor de komende twee jaar op het oog weinig uitdagend. Een autonome omzetgroei van jaarlijks 1 procent, handhaving van een brutomarge (16%) beneden het niveau van 2003 (18%) en een licht dalend rendement op geïnvesteerd vermogen (6,8%). Drie jaar pas op de plaats dus, dat is lang. In 2007 verwacht Wolters Kluwer dan de grote ommekeer, zich vertalend in 4 procent omzetgroei en een sterk verbeterende winst per aandeel. Wie kan zo ver vooruitzien?
Men zit natuurlijk niet stil; intern gebeurt het nodige om het bedrijf te versterken. De activiteiten zijn gehergroepeerd in vijf divisies, afgestemd op doelgroepen van klanten. De financiële holdingstructuur wordt omgevormd tot een werkmaatschappijstructuur. Dat brengt het bestuur dichter bij het operationele gebeuren.

Onder ‘Vooruitzichten’ wordt in het jaarverslag alleen vermeld dat management en medewerkers voornemens zijn om de positieve ontwikkelingen in 2004 voort te zetten. De VEB heeft gevraagd om deze non-informatie te vervangen door de concreet uitgesproken verwachtingen zoals die bij het uitkomen van het jaarverslag aan beleggingsanalisten geschetst zijn. Hoe mager zij voor 2005 en 2006 ook zijn.

Tegen de achtergrond van het pas in 2007 verwachte herstel van de resultaten stak de opnieuw sterk stijgende beloning van McKinstry schril af. De verdediging van dit beleid door commissaris Pennings, voorzitter van de remuneratiecommissie, werd weggehoond. Daarbij ging het niet om de kwaliteit van McKinstry, maar om de verhoging van de bezoldiging met tientallen procenten terwijl pas in 2007 (mogelijk) gescoord wordt met het nieuwe beleid. Geef loon naar resultaat, loon naar werken is al ruim bemeten.

Overigens waardeerden aandeelhouders de handhaving van het dividend op 0,55 euro. Wolters Kluwer keert daarmee voor het derde achtereenvolgende jaar meer uit dan zij wenselijk acht (tweederde van het ‘gewone’ resultaat). Verder werd commissaris Frost herbenoemd en trad Ahold-bestuurder Wakkie aan als nieuwe commissaris.

Corporate governance heeft de aandacht gekregen die het verdient, hoewel Wolters Kluwer (nog) niet alle aanbevelingen volgt. Men ziet benoemingen van bestuurders voor vier jaar als een belemmering voor het vasthouden of aantrekken van management. Ook wil de raad van commissarissen het vijf jaar vasthouden van toegewezen aandelen niet verplicht stellen. Het noemen van zeer concrete prestatiecriteria voor bestuurders zou schadelijk zijn uit concurrentieoverwegingen. Verder kent Wolters Kluwer certificaten van aandelen waarvan het stemrecht in eerste aanleg door het administratiekantoor wordt uitgeoefend. De indruk werd gewekt dat naar mogelijkheden wordt gekeken om aan certificering een eind te maken.