VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het blijft kwakkelen

President-commissaris De Ruiter sprak precies een jaar geleden het vertrouwen uit "dat ook in 2003 een goed resultaat getoond kan worden, ondanks slecht economisch tij." Nee dus, zo was bij Wolters Kluwer zes maanden later kennelijk duidelijk. Nancy Mckinstry, de nieuw aangetreden bestuursvoorzitter, lichtte in haar voordracht de tekst van het jaarverslag terzake nog eens toe.

 Op 30 oktober 2003 werd een driejarenstrategie gestart met als doel in 2007 gezonde marges te bereiken: ebita naar 19-20 procent, rendement op vermogen acht procent. Hiertoe wordt achthonderd miljoen euro geïnvesteerd, tweehonderd boven normaal, wordt het personeelsbestand verlaagd met acht procent, wordt de aansturing van divisies sterk gecentraliseerd, wordt 155 miljoen extra afgeschreven op vaste activa en een herstructureringslast genomen van 96 miljoen euro, waarvan tweederde voor afvloeiingsregelingen. De bedrijfsvoering, exclusief reorganisatieplan, leverde een ebita op van 610 miljoen euro (in 2003: 763) en een 21 procent lager resultaat (van 442 naar 349 miljoen euro). Het ‘gewoon’ resultaat van 1,18 euro per aandeel is dan ook ruim voldoende om het dividend te handhaven op 0,55 euro.

Eind 2003 bracht Wolters Kluwer een bod uit op uitstaande obligatieleningen. Boudewijn Beerkens, Chief Financial Officer sinds november 2002, lichtte toe dat bestaande leningen in euro’s luiden, maar in de toekomst meer geleend zal worden in Amerikaanse dollars, aangezien tachtig procent van de resultaten direct of indirect dollargevoelig is.

De code Tabaksblat ondervindt waardering, aldus De Ruiter, zij het dat men niet het voornemen heeft om bestaande contracten met leden van de raad van bestuur open te breken. Op de vraag van de VEB of bij nieuwe contracten de termijn van vier jaar wordt aangehouden antwoordde De Ruiter bevestigend.

De optieregeling voor het topmanagement was tot 2003 geënt op het netto resultaat. Veel verleende optierechten liepen overigens waardeloos af. Met ingang van 2003 wordt de jaarlijkse variabele beloning gerelateerd aan de omvang van de vrije kasstroom. Daarenboven wordt een Long Term Incentive Plan voorgesteld, op grond waarvan in 2007 voor het eerst en dan voortschrijdend elk jaar aandelenbonussen worden vastgesteld op basis van de prestaties van Wolters Kluwer in vergelijking met een groep van vijftien verwante ondernemingen (‘peer group’). De VEB vond dat het voorstel niet te beoordelen was, wegens het ontbreken van een schema per beloningsplan, waarin voor elk behaald resultaat de bijbehorende beloning wordt vermeld. In het jaarverslag wordt slechts één voorbeeld voor een bepaalde situatie genoemd. Voorzitter Pennings van de renumeratiecommissie vond het duidelijk genoeg en de vergadering ging akkoord. Aandeelhouders die het eigen vermogen overigens nog zagen slinken van 1.278 naar 861 miljoen euro, hopen op betere tijden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net