VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Degelijk, steeds minder Dutch

Nog steeds op koers om de ‘essential knowledge company’ te worden op de gebieden Legal, Tax & Business, Health en Education. Zo heten ook de clusters waarmee dit doel bereikt moet worden waarbij LT&B (de eerste) een cluster voor Europa en één voor Noord Amerika kent.


Bestuursvoorzitter Pieterse draagt in september zijn taken over aan mevrouw N. McKinstry en werd alvast bedankt door voorzitter H. de Ruiter. Hij bleek voldaan over het resultaat in 2002 en vertrouwde dat ook in 2003 een goed resultaat getoond kan worden, ondanks slecht economisch tij. De autonome groei is laag door teruglopende omzetten in ‘losbladige uitgaven’. Overigens bleken electronische uitgaven -  32 procent van de omzet -  een autonome groei te kennen van 20 procent!

Twee goed lopende bedrijven, Kluwer Academic Publishers en Bohn Stafleu zijn goed verkocht. Om bestaande en nog mogelijk aanstaande onderdekking in pensioenrechten op te vangen is voor de hele organisatie 98 miljoen euro gereserveerd. Over het systeem van de dekking van pensioenrechten wordt verder nagedacht. Niet onmogelijk is, dat (voor een deel) wordt overgegaan op defined contribution, wat betekent, dat het bedrijf niet meer het gehele risico van pensioen-verplichtingen draagt.

Einde 2004 gaat het vierhoofdige bestuur terug naar drie: Mevrouw McKinstry, voorzitter, de ter vergadering benoemde financiële man B.L.J.M. Beerkens en de Fransman J.M. Detailleur. Dit jaar nog zullen de hoofden van vier clusters rechtstreeks gaan rapporteren aan de voorzitter van het bestuur.

In het jaarverslag valt te lezen dat Wolters Kluwer tot 31 december 2006 nog onder het Nederlandse financieringsregime valt. Desgevraagd bleek dat dit nog vier jaar een voordeel van naar schatting 40 miljoen euro per jaar oplevert.
Meer zeggenschap voor de vergadering van aandeelhouders op enkele punten (een rol in de benoeming van commissarissen) werd gewaardeerd; feitelijk stelt het nog weinig voor als men bedenkt dat het stemrecht voor 99,6 procent van de ter vergadering vertegenwoordigde 96,5 procent van de uitstaande aandelen bij de Stichting Administratiekantoor berustte. Zij oefent het stemrecht uit voor ieder certificaat waarvan de houder niet zelf aanwezig is!

Terecht werd er daarom van institutionele zijde op gewezen, dat Wolters Kluwer ‘stemmen op afstand’ moet faciliteren, zeker als men bedenkt dat van 78 procent van de certificaten de houder domicilie in het buitenland heeft. Voor dit punt zowel als ten aanzien van het verzoek om aandelen-optieplannen te laten goedkeuren door de vergadering van aandeelhouders gaf de voorzitter te kennen dat men de adviezen van de Commissie Tabaksblatt over corporate governance wil afwachten. De VEB vertegenwoordigde 177 certificaathouders met 128.675 certificaten.