VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grootste acquisitie ooit

De resultaten van softwareontwikkelaar Exact over 2007 waren in lijn met de verwachtingen. De omzet groeide met 4 procent en de nettowinst steeg met 14 procent. Bestuursvoorzitter Rajesh Patel gaf in zijn presentatie aan tevreden te zijn. Hij ging uitvoerig in op de drieledige strategie van Exact: Protect, Grow, Acquire. De nadruk ligt op Protect: de bescherming en verdere uitbouw van de basis van 100.000 cliënten, hoofdzakelijk binnen het midden- en kleinbedrijf. Vanuit die positie kan dan verder gewerkt worden aan de groei.

In dit verband is van belang de groei van de licentieomzet. De licentieomzet (31 procent van de groepsomzet in 2007) is de aanjager van de omzetgroei in de segmenten Maintenance (50 procent) en Services (19 procent). Mede door het succes van het belangrijke product E-Synergy is de licentieomzet in 2007 met 8,5 procent gestegen. Deze stijging is in lijn met de verwachtingen van het bestuur.

Voor 2008 is Patel positief. De autonome groei van de licentieomzet wordt geschat op 7 tot 9 procent en de brutomarge (ebitda) op ongeveer 24 procent (2006: 22,6 procent). In 2007 deed Exact de grootste acquisitie uit haar historie. Voor circa 36 miljoen euro is het Canadese Longview Solutions verworven. Patel verwacht hieruit aanzienlijke synergievoordelen te kunnen realiseren. Op de vraag van de VEB naar aanleiding van het kleine verlies over 2007 zoals gerapporteerd door Longview antwoordde Patel dat dit geen aanleiding is om af te schrijven op de geactiveerde goodwill, gelet op de aanloopsituatie en de goede vooruitzichten.

De euro/dollar koers heeft een belangrijk effect op de resultaten van Exact. Een verandering van de dollar met één dollarcent werkt voor één miljoen euro door in de omzet. De VEB stelde de vraag of het effect op de nettowinst wordt afgedekt. Patel gaf als antwoord dat, hoewel de omzet in US dollars circa 32 procent van de omzet uitmaakt, dit effect niet is afgedekt. De ontwikkelingen zullen echter nauwlettend worden gevolgd.

In 2007 zijn de acquisities van in totaal 41 miljoen euro volledig gefinancierd met eigen vermogen. De VEB stelde de vraag of in de toekomst een gedeeltelijke financiering met vreemd vermogen wordt overwogen. President-commissaris Erik van de Merwe gaf als reactie hierop dat de leidraad voor een dergelijke beslissing de marktomstandigheden op het tijdstip van de acquisitie zijn.
Patel is er trots op dat de gehele nettowinst over 2007 wederom als dividend wordt uitgekeerd, ofwel 1,59 euro per aandeel. Hij wijst op de solide cashflow en dat de Longview acquisitie geen belemmering is geweest voor de honderd procent pay-out.

De VEB en het Add Value Fund hebben ook de aanwending van de 70 miljoen euro aan liquiditeiten waarover Exact beschikt, aan de orde gesteld. Met name werd als suggestie aan het bestuur meegegeven om gelet op de huidige koers van het aandeel bijvoorbeeld eigen aandelen in te kopen. Van de Merwe zei dat dit de aandacht heeft, maar meer wilde hij er niet over kwijt.
Bovendien werd erop aangedrongen om de markt frequenter, zorgvuldiger enuitvoeriger te doen. Van de Merwe gaf aan dit mee te zullen nemen en zei bovendien toe dat ook de contacten met de drie oprichters/grootaandeelhouders zorgvuldig zullen worden gevolgd. Gelet op het feit dat begin 2008 voorkennis over gevoerde gesprekken met diverse investeringsmaatschappijen was uitgelekt, is dit bepaald geen overbodige luxe.