VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fortis Obam verspeelt outperformance

Over het gebroken boekjaar 07/08 boekte Fortis Obam een totaalresultaat van – 10,2 procent. De gehanteerde benchmark, de MSCI World Index, daalde over dezelfde periode met 23 procent. In het afgelopen jaar werd dus beter gepresteerd dan de markt, zoals afgelopen jaren vaker het geval was. Fortis Obam heeft dan ook de reputatie opgebouwd uitstekende beleggingsresultaten te behalen. In de loop van 2008 zijn echter de eerste haarscheurtjes in dit imago zichtbaar geworden.

Vanaf medio juli dit jaar, dus kort na het afsluiten van het boekjaar, vertoont de koersgrafiek van het fonds een achterblijvend verloop ten opzichte van de markt en haar concurrenten. Eind augustus begint de koers zelfs fors weg te zakken en presteert het fonds aanzienlijk slechter dan de MSCI World.

Fortis Obam behaalde de goede beleggingsresultaten de afgelopen jaren door met de invulling van haar portefeuille sterk af te wijken van de benchmark. Rolf Stout en zijn team zetten zwaar in op een aantal thema’s. De sectoren Energie en Basismaterialen en de regio Zuidoost Azië werden sterk overwogen, terwijl financiele waarden en de Verenigde Staten een sterke onderweging werd toegekend. Deze strategie werkte de afgelopen jaren goed. De koersbewegingen van het aandeel waren weliswaar groter dan gemiddeld, maar de resultaten waren navenant. De succesformule lijkt zich nu tegen het fonds te keren.

Als belangrijkste reden voor de uitermate teleurstellende prestatie in de afgelopen maanden schetst de heer Stout de ontwikkeling dat aandelen waar de meeste winst op zat het hardst zijn verkocht. Dit zijn juist die aandelen waar het fonds veel in belegd heeft. De dalende aandelenmarkten hebben Fortis Obam daarom hard getroffen. Daarnaast speelde ook de daling van grondstofprijzen een belangrijke rol, aangezien de sectoren Energie en Basismaterialen een belangrijk deel (bijna 50 procent) van de portefeuille vertegenwoordigen.

De sterke daling van de aandelenkoers doet echter vermoeden dat in de portefeuille wellicht een hefboom aanwezig was door middel van geleend geld of derivaten. Op de vraag of er met geleend geld belegd is werd bevestigend geantwoord. Het gaat weliswaar om een beperkt percentage (circa 3 tot 5 procent van de portefeuille), maar het kan niet ontkend worden dat het de koersdaling versterkt heeft. In die situatie is sindsdien niet of nauwelijks iets veranderd. Derivaten zijn op geringe schaal toegepast ter afdekking van het valutarisico. Er werd en wordt echter geen gebruik gemaakt van afgeleide instrumenten om met een hefboom te profiteren van de onderliggende aandelen.

In het jaarverslag staat dat er gestreefd wordt naar een evenwichtige opbouw van een internationale portefeuille. Gezien het koersverloop dient de vraag zich aan of hier wel sprake van is geweest. De heer Stout antwoordt hierop dat het fonds voor een aanzienlijk deel belegd is in opkomende markten. Daarmee wordt sterk afgeweken van de benchmark. Maar de benchmark is gebaseerd op basis van marktkapitalisaties. Wordt er naar de verdeling op basis van bruto nationaal product gekeken dan is het beeld heel anders en sluit de portefeuille nauwer aan en is er dus wel sprake van een evenwichtige verdeling. Daarbij wordt benadrukt dat de portefeuilleopbouw vermogensgroei op de lange termijn nastreeft.

Er wordt daarom ook vastgehouden aan de gemaakte keuzes. Dat betekent dat er geen wijzigingen plaatsvinden in de huidige thema’s en de forse over- en onderwaarderingen gehandhaafd blijven. De beheerders zijn er van overtuigd dat deze strategie op de lange termijn het best zal renderen. De forse koersschommelingen op de korte termijn worden daarbij voor lief genomen. Beleggers dienen zich te realiseren dat Fortis Obam daarmee afwijkt van het gemiddelde wereldwijd beleggende aandelenfonds. Dat biedt kansen op een mooi rendement, maar ook op forse koersdalingen. Dat is de afgelopen periode wel gebleken.