VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wachten op strategiediscussie

Gamma Holding ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige, innovatieve producten met technisch textiel als basis. In 41 landen zijn ongeveer 6.700 medewerkers actief. De buitengewone aandeelhoudersvergadering kende twee noemenswaardige agendapunten: de samenstelling van de raad van bestuur en het intrekken van een deel van de preferente aandelen.

Op 1 juni 2007 was bestuurslid Marcel Zegger vertrokken. Hij is opgevolgd door Michel Frequin. De eerste vraag van de VEB behelsde het persbericht waarbij de benoeming van Frequin werd aangekondigd. In dat persbericht ontbrak de volgens de code Tabaksblat verplichte openbaarmaking van de belangrijkste bestanddelen van zijn beloning. President-commissaris Fokko van Duyne moest het antwoord op de vraag naar het hoe en waarom van deze omissie schuldig blijven. Het bestuur en commissarissen gaan de Code op dit punt bestuderen en zullen in de toekomst aan deze regel voldoen. Toch rijkelijk laat, want de Code is al vier jaar geleden van kracht geworden.

Het bestuur heeft een paar maanden uit slechts één persoon bestaan, Meint Veninga. Met de benoeming van Frequin is het bestuur weer op volle sterkte. De VEB vroeg zich af of de commissarissen in de periode met één bestuurder verscherpt toezicht hebben gehouden op het reilen en zeilen van de vennootschap en de handelingen van het bestuur. De voorzitter antwoordde uitvoerig op deze vraag om inzichtelijk te maken dat de commissarissen hun toezichthoudende taak altijd serieus nemen.

In de vergadering heeft de VEB eveneens het ontbreken van de concrete targets voor het toekennen van bonussen op korte en lange termijn aan de orde gesteld. Van Duyne zegde toe – op uitdrukkelijk verzoek van de VEB – om tijdens de aandeelhoudersvergadering van komend voorjaar terug te komen op de discussie over deze ijkpunten.

Het tweede agendapunt betrof de vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van gewone winstdelende preferente aandelen. Een particuliere belegger had zijn pakket van 240.574 preferente aandelen bij de vennootschap aangeboden. Aangezien Gamma een vereenvoudigde kapitaalstructuur nastreeft was zij op deze aanbieding ingegaan. Op vraag van de VEB gaf Van Duyne aan dat Gamma graag alle uitstaande preferente aandelen wil inkopen en intrekken, zonder actief op zoek te gaan naar de andere houders van deze preferente aandelen. Zo gauw zich weer een aandeelhouder meldt zal de inkoop tegen dezelfde voorwaarden geschieden als nu (de beurskoers met in aanmerkingnemend de marktkapitalisatie van het pakket).

Enkele dagen voor de vergadering bracht Gamma een persbericht uit om de aankoop van het Deense bedrijf Uni-Chains A/S bekend te maken. In datzelfde persbericht kondigde Gamma aan op 31 januari 2008 haar strategische plannen voor de komende jaren te zullen ontvouwen. Een belangrijke gebeurtenis na de transitie van Gamma de afgelopen jaren. De VEB was benieuwd of er al meer nieuws te melden was. De voorzitter wilde echter geen tip van de sluier oplichten. Hij begreep de interesse van de aandeelhouders maar het denkproces was nog niet geheel afgerond en voordat er definitieve beslissingen zijn genomen zullen er geen nadere mededelingen worden gedaan. Volgens Van Duyne hoort de strategiediscussie thuis op de jaarvergadering in 2008.Dan valt dus meer vuurwerk te verwachten.