VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hogere winst ondanks tegenwind

In het Hilton Hotel kwamen 54 aandeelhouders bijeen met 66 procent van het stemgerechtigde kapitaal. Gamma Holding bestaat na de herstructurering in 2003 uit twee sectoren namelijk Gamma Technologie en Gamma Comfort & Style met 163 ondernemingen in 35 landen. Met diverse producten behoort het bedrijf in geselecteerde niche markten tot de wereldtop. Ondanks moeilijke marktomstandigheden, met name als gevolg van de dollardaling, wist de onderneming in 2003 bij een 5,3 procent lagere omzet een 6,2 procent hogere winst te behalen.

De sfeer op de vergadering werd echter gedrukt door het feit dat voor de vergadering een persbericht werd uitgereikt waaruit bleek dat de omzet in het eerste kwartaal van 2004 met zeven procent was gedaald, waardoor het netto resultaat twintig procent lager uitkwam dan in het eerste kwartaal van 2003. Deze daling werd vooral veroorzaakt door tegenvallende ontwikkelingen bij de business unit Exotics Fabrics in Ivoorkust en Nigeria.

In de toelichting op de jaarcijfers door bestuursvoorzitter Meint Veninga kwam naar voren dat de dollarinvloed inmiddels door diverse maatregelen behoorlijk onder controle is.
Aangezien de gewenste rentabiliteit op het geïnvesteerde vermogen bij de meeste onderdelen nog achterblijft bij het streefcijfer van vijftien procent, zullen toekomstige acquisities nog zorgvuldiger op prijs worden beoordeeld. Hierdoor wordt het mogelijk direct een meerwaarde te realiseren en het gestelde rendementscijfer kan dan binnen twee á drie jaar gerealiseerd zijn.

Tevens is geconstateerd dat de interne samenwerking tussen de vele vestigingen op diverse punten nog duidelijk voor verbetering vatbaar is, waardoor nog belangrijke synergie voordelen te behalen zijn. Helaas werden deze niet gekwantificeerd. Voortdurend zoekt men naar mogelijkheden om de strategische kostenpositie verder te verbeteren door geleidelijke verplaatsing van werkzaamheden naar lagelonenlanden, onder meer Tsjechië en China. Verder is men van plan dit jaar per kwartaal een ‘trading update’ te geven en volgend jaar met kwartaalcijfers te komen.
Met betrekking tot de vooruitzichten werd de verwachting uitgesproken dat het bedrijfsresultaat zich in het tweede halfjaar geleidelijk zal herstellen. Dit als gevolg van de toenemende orderportefeuille, in combinatie met de effecten van continue doorgevoerde efficiencymaatregelen. Het is echter nog te vroeg om uitspraken te doen over het hele jaar 2004.

Ten aanzien van corporate governance gaf voorzitter Van Duijne van de raad van commissarissen te kennen dat de code en de daarin opgenomen principes en ‘best practices’ vrijwel volledig worden onderschreven en voor een groot deel reeds worden toegepast. Met name de bestuurderscontracten en het beloningsbeleid moeten nog nader bezien worden, maar zullen uiteraard volgend jaar ter goedkeuring worden aangeboden. Het voorstel om het bestuur te machtigen om twintig in plaats van tien procent extra aandelen uit te geven, werd door afwijzend commentaar, staande de vergadering ingetrokken.