VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog geen doelstellingen

Om 11.00 uur kwamen zes certificaathouders, goed voor 109.965 certificaten, bijeen om het voorstel van het administratiekantoor – opheffing van de certificering – te bespreken. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. Daarna begon om 11.30 uur de aandeelhoudersvergadering van Gouda Vuurvast, producent van hittebestendige materialen. Thomas Lenders, de nieuwe directeur die sinds oktober 2003 in dienst is, stelde zich voor en gaf zeer kort weer wat hij tot nu toe gedaan had en welke plannen hij heeft met het bedrijf.

Kijkend naar de specifieke markten – non-ferro-industrie, petrochemie en milieu/energie – moeten de afdelingen productie (stenen en beton) en aanneming (ontwerpen en bouwen) dichter bij elkaar gebracht worden. In 2003 zijn de vier adjunct-directeuren opgestapt en op een na zijn alle functies weer vervuld. De laatste zal waarschijnlijk binnen enkele weken ook bemand zijn. Op een vraag van de VEB of de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn al zijn gekwantificeerd en de bijbehorende investeringen zijn ingevuld (deze zijn de laatste jaren achtergebleven bij de behoefte) werd ontkennend gereageerd. De aanwezigen werd zeer expliciet toegezegd dat directie en commissarissen op korte termijn intensief contact zullen hebben om deze doelstellingen vast te stellen.

Het bedrijfsresultaat werd negatief beïnvloed door de afstoting van de mislukte acquisitie van OKM, door het afboeken van een omstreden vordering uit 2002 op de Belgische fiscus en door een extra afboeking op oude retourvoorraden. Er was een positieve invloed door een schikking met de verzekeraar over een mislukt project in de Verenigde Staten, dat in 2003 een groot verlies had opgeleverd.

Om onderbezetting te vermijden moet Gouda Vuurvast soms projecten zeer scherp aanbieden en om haar positie in dollargebieden te handhaven soms aanzienlijke prijsconcessies doen. Dit moet gecompenseerd worden door de kwaliteit van product, advies, design en supervisie die Gouda Vuurvast levert.

Aan de code-Tabaksblat wordt nog niet volledig voldaan, met name op de punten risicobeheersings- en controlesystemen, klokkenluidersregeling en bezoldigingsbeleid. Deze onderwerpen zullen in het overleg tussen directie en commissarissen aan bod komen en daarna op de website worden geplaatst. Er werd een statutenwijziging aan de orde gesteld in verband met de afschaffing van de certificering, aanpassing aan de vennootschapswet en aanpassing aan de Code. Verder stond geagendeerd de herbenoeming van commissaris Hans van der Wielen (ex-ceo Nutricia). De VEB heeft zich hierbij van stemming onthouden. Volgens een besluit van de aandeelhoudersvergadering in 2003 om de raad uit te breiden werd ir. A. Havermans tot vijfde commissaris benoemd.