VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Varen in dikke mist

Investeringsmaatschappij HAL heeft als strategie de verwerving van significante belangen in ondernemingen. Men beoogt waardecreatie op langere termijn. Onder de participaties bevinden zich zowel beursgenoteerde ondernemingen, zoals Vopak, Univar en Boskalis, als niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals Ahrend, Pearle, Anthony Veder en het Financieele Dagblad.

Tijdens de presentatie van de HAL-bestuurder Van der Vorm passeerden enkele belangrijke participaties de revue. Bij Ahrend (belang: 77%) daalde de omzet door de slechte markt voor kantoorinrichting in het algemeen en problemen bij de in 2000 verworven Duitse dochter Mauser in het bijzonder. Inmiddels is het faillissement van Mauser aangevraagd. Ahrend heeft daarvoor in 2002 een bijzondere last genomen van 24 miljoen euro voor de volledige afboeking van Mauser en de nog te maken reorganisatiekosten.

De vooruitzichten van Ahrend zijn voor 2003 nog niet gunstig. Bij de optiekketen Pearle is de omzet met 22 procent gestegen, terwijl het bedrijfsresultaat met honderd procent toenam. Deze toenames zijn inclusief de invloed van acquisities. Zo werden in 2002 de optiekbelangen in Scandinavië. In 2003 wordt een verdere toename van omzet en resultaat verwacht, overigens inclusief de invloed van de acquisitie in 2002. In het kader van de afsplitsing van Univar (distributie van chemicaliën, belang circa 47%) van Vopak (tankopslag, belang circa 47%) had HAL een emissie van gewone aandelen door Vopak gegarandeerd. Vrijwel de gehele emissie moest door HAL worden opgenomen, waarmee een investering gemoeid was van 148,6 miljoen euro.

Bij de beoordeling van de ontwikkeling van de nettowinst bij HAL dient bedacht te worden dat belangrijke bedragen ten laste van het eigen vermogen zijn gebracht. In 2001 waren dat voordelige waarderingsverschillen ad 79 miljoen en voordelige valutaverschillen ad dertien miljoen. In 2002 was sprake van nadelige waarderingsverschillen ad 92 miljoen, per saldo nadelige valutaverschillen ad 32 miljoen en bovendien een bijzondere pensioenlast bij Vopak en Univar van dertig miljoen.

De korte termijn beleggingen omvat een post effecten ad 260 miljoen euro. Hieronder zit een belang van vijf procent in Stork, verdere detaillering wordt niet gegeven. Het valutarisico op de dollarbezittingen van 560 miljoen dollar wordt grotendeels afgedekt. De geactiveerde goodwill wordt in vijf jaar afgeschreven. Ultimo 2002 bedroeg het nog af te schrijven saldo 385,7 miljoen euro.

Interessant is de ontwikkeling van de netto vermogenswaarde per aandeel gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde belangen en van de liquiditeitenportefeuille. Dit cijfer daalde na winstverdeling in 2002 van 28,94 tot 24,06 euro. Het eerste kwartaal 2003 bracht een verdere teruggang tot 21,91 euro. Blijkens een in de vergadering voorgelezen persbericht bedroeg de netto vermogenswaarde per 9 mei 2003 24,06 euro. De netto vermogenswaarde is exclusief de stille reserve in het onroerend goed (eind 2002: 28 miljoen) en de niet-beursgenoteerde deelnemingen (eind 2002: 287 miljoen).

Het dividend is conform het beleid vastgesteld op zes procent van de koers aan het begin van het jaar. Een vraag van de VEB over de lange zittingsduur van commissarissen, strijdig met de corporate governance aanbevelingen, werd afgedaan met de grap dat men de ontwikkelingen op de Antillen nauwgezet volgt.