VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vermindering van de aandelendiscount bepleit

Twee vergaderingen van aandeelhouders waren dit jaar noodzakelijk. De eerste alleen voor houders van aandelen A (de overgrote meerderheid), waar alleen een kleine statutenwijziging aan de orde was. Deze werd zonder discussie aangenomen. Direct aansluitend volgde de gewone jaarvergadering voor alle aandeelhouders (A en B) met naast de statutenwijziging de gebruikelijke agendapunten. Ook hierbij nauwelijks discussie.

Dat was wel het geval met een bijzonder punt, als laatste aan de agenda toegevoegd: Bespreking van aspecten van de beursnotering. Zulks op verzoek van een groep anonieme aandeelhouders die ontevreden zijn over de in de laatste twee jaar sterk toegenomen discount van de aandelenkoers ten opzichte van die van Heineken N.V., het enige bezit van de Holding. Waarschijnlijk mede omdat de groep suggesties had gedaan voor inkoop van eigen aandelen of zelfs liquidatie van de Holding was de opkomst in de vergadering met 247 aandeelhouders vrijwel het dubbele van die van vorig jaar. In plaats van tien minuten duurde de vergadering nu ruim anderhalf uur.

Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van beheer, Freddie Heineken  nog herstellende van een enige tijd geleden opgelopen fysieke aandoening , werd de vergadering voorgezeten door het raadslid Das. Deze legde, voorafgaande aan de discussie over het onderwerp een uitvoerige verklaring af. Heineken Holding is geen gewone houdstermaatschappij. Al sinds de oprichting vijftig jaar geleden is het statutaire doel niet alleen deelneming in Heineken N,V., maar tevens het bestuur van de groep of daarop toezicht uitoefenen, alsmede dienstverlening ten behoeve van de groep. Er is dan ook sprake van een organisatorisch groepsverband. Op een vraag van de VEB antwoordde Das, dat de Holding zelf geen personeel heeft, maar gebruik maakt van secretariaats- en andere diensten, beschikbaar gesteld door Pentagon N.V. (eigendom van de familie Heineken). Ten behoeve van de familie worden echter geen diensten verricht. Voorts krijgt de Holding jaarlijks een bescheiden contractueel bepaalde vergoeding van Heineken N.V.

In zijn verklaring memoreerde Das enkele markttechnische oorzaken van de discount (geringere beursomzet, geen indexfonds, herschikkingen in portefeuilles door vooral grotere fondsbeheerders in internationaal verband met relatief minder vraag naar mid- en smallcap aandelen, geen opties). Op deze externe factoren heeft de raad van beheer nauwelijks invloed. Wel zijn de investor relations uitgebreid, deels in samenwerking met die van Heineken N.V. (De VEB verzocht voortaan in het jaarverslag melding te maken van de investor relations inspanningen en van de ontwikkelingen ten aanzien van de discount). De raad van beheer is echter niet bereid tot liquidatie van de Holding, evenmin tot inkoop van eigen aandelen.

Het eerste druist in tegen de geschetste doelstelling en het tweede is in strijd met de structuur van de groep die uitgaat van een een-op-eenverhouding. Bovendien ontbreken de middelen ervoor. In antwoord op diverse vragen zei Das dat belangentegenstellingen tussen de grootaandeelhouder (de aan de familie Heineken gelieerde Zwitserse vennootschap lArche) en de overige aandeelhouders zich tot nu toe niet hebben voorgedaan. De raad is bovendien paritair samengesteld: de helft op voordracht van lArche en de andere helft onafhankelijk (momenteel is er echter een vacature door het abrupt aftreden om prive-redenen van een onafhankelijk lid).

Grootaandeelhouder lArche is in de geschetste organisatiestructuur niet de topholding. De familie Heineken heeft echter wel de intentie tot in lengte van dagen (?), aldus Das, ook in volgende generaties bij lArche betrokken te blijven. Dat is natuurlijk geen zekerheid, vond de ontevreden groep. De suggestie de discount op de een of andere manier te managen wil Das echter gaarne bezien. Voor goede suggesties dienaangaande houden we ons aanbevolen. Het door sommigen verwachte vuurwerk bleef uit.