VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitbouwen en verbreden

Voor 29 aandeelhouders die ruim 1,5 miljoen van de uitstaande aandelen vertegenwoordigden, presenteerde bestuursvoorzitter Harmen Sliep de beste resultaten uit het honderdjarig bestaan van Hes Beheer. Een genormaliseerd nettoresultaat in 2007 van 12,1 miljoen euro, in 2006 was dat nog 8,8 miljoen euro. Voor 2008 verwacht hij opnieuw recordresultaten. Ongeveer 50 procent van de winst (0,70 eurocent) wordt als dividend uitgekeerd, een stijging van 40 procent ten opzichte van het dividend over 2006. Terugkijkend op het honderdjarig bestaan van de onderneming zei Sliep dat er gedurende deze periode 89 winstjaren zijn geweest.

Hes is houdstermaatschappij van bedrijven die logistieke diensten verlenen in havens. De dienstverlening is primair gericht op de overslag, opslag en bewerking van droge en natte bulkproducten. “Alle groepsmaatschappijen hebben positief bijgedragen aan het behaalde resultaat en er wordt met veel vertrouwen naar de toekomst gekeken”, aldus Sliep. De strategie voor de komende jaren is gericht op het inspelen op de groei van de energiemarkt. Er worden twee kolen- en biomassacentrales gebouwd op en naast terreinen van Hes’ deelnemingen. Het verbreden van het productenpakket zal met name gericht zijn op de op- en overslag van vloeibare producten en ontwikkeling in innovatieve projecten zoals de bioindustrie.

Op vragen hoe naar de bioindustrie gekeken wordt vanwege de wisselende berichten hierover en een nog niet uitgekristalliseerd standpunt van de politiek, meldde Sliep dat Hes nu voor 17,6 procent deelneemt in Bio-ethanol Rotterdam (BER) en circa 2 ton heeft geïnvesteerd in onderzoek. BER richt zich op de productie van bio-ethanol en hoogcalorisch biogas. Echte investeringen komen pas aan de orde als van gerenommeerde partijen harde afnamegaranties komen.

Ten aanzien van de opslag van zogenaamde natte bulk meldde Sliep dat deze markt veel potentieel heeft en dat de ambitie is om daar grootschalige ontwikkelingen te realiseren door onder andere de demping van een stuk haven en door een verkregen terrein daarvoor aan te wenden. Dat vergt wel flinke investeringen. In een periode van drie jaar zal rond 150 miljoen euro nodig zijn, wat deels met leningen en deels met eigen vermogen gefinancierd zal worden.
Op vragen van de VEB of er activiteiten ontplooid zullen worden om het achterland te vergroten, zei Sliep dat de binnenlandse projecten nu prioriteit hebben. “In de komende jaren zal daar echter zeker aandacht voor komen.” Omdat locaties en terreinen schaars zijn, werd ook gevraagd naar de financiële risico’s van aflopende huurcontracten. Sliep meldde dat er opties voor verlenging zijn voor 25 tot 30 jaar en dat prijsverhogingen plaatsvinden op indexbasis. Het risico is volgens hem dan ook zeer beperkt.

Nu Hes flinke ambities heeft om zich verder te ontwikkelen in vloeibare overslag was voor commissaris Carel van den Driest (oud-topman Vopak) het moment aangebroken om per direct af te treden. In zijn toelichting gaf hij aan de ambities van Hes volledig te steunen, maar dat hij als commissaris van tankopslagbedrijf Vopak een belangenconflict dreigt te krijgen. President-commissaris Peterson gaf aan dat het aantal toezichthouders hierdoor tot vier beperkt zal worden. Ten aanzien van corporate governance maakte de VEB enkele opmerkingen over de onafhankelijkheid van commissarissen en over hun maximale zittingstermijn die niet gemaximeerd is op twaalf jaren, zoals de code Tabaksblat voorschrijft.

Peterson sprak weliswaar de intentie uit om aan de genoemde punten van de code te voldoen, maar wenste de vrijheid te behouden om af te wijken op deze punten als dat in het belang van de onderneming nodig mocht blijken.
Ten aanzien van de beloningen, bonus en opties vroeg de VEB om ten minste achteraf inzicht te geven in de kwantitatieve criteria. Peterson wil echter helemaal geen mededelingen doen over de precieze criteria en zei dat het toekennen van opties uitsluitend bedoeld is om goede mensen te behouden voor de organisatie.

De VEB vond deze uitleg veel te mager en hoopte op meer openheid en transparantie in de toekomst.
Hes is positief gestemd en dat is op basis van de resultaten over 2007 en de ingezette strategie begrijpelijk. Het bedrijf lijkt goed gepositioneerd om in de komende jaren de opgaande lijn van de laatste acht jaar voort te zetten.