VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onder de maat

HITT is een wereldspeler op het terrein van verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen voor lucht- en scheepvaart, gebaseerd op technologisch hoogstaande software.
2007 was een buitengewoon teleurstellend jaar voor HITT. Dieptepunt daarin was de afgegeven winstwaarschuwing in oktober. De omzet steeg weliswaar met 25 procent tot 34 miljoen euro, maar het nettoresultaat bedroeg slechts 272 duizend euro. Opmerkelijk genoeg wordt in het jaarverslag echter nauwelijks een analyse van de oorzaken gegeven. Pas nadat onder andere de VEB een groot aantal vragen had gesteld, kwam er iets meer duidelijkheid over de oorzaken van de slechte resultaten en over de verwachtingen voor de toekomst.

Zo bleef ook onduidelijk waarom het bijna tot het einde van het boekjaar - tot 25 oktober 2007 - moest duren voordat HITT met een winstwaarschuwing kwam. Op deze vraag van de VEB gaf het management aan dat al in het persbericht van 25 juli 2007 gewaarschuwd was voor een tegenvallende winstontwikkeling. Daar is echter geen sprake van. In dit persbericht wordt namelijk aangegeven dat het management juist een hogere winst verwacht dan in 2006 (1,86 miljoen euro), ervan uitgaande dat de ingezette positieve trend in de maanden mei en juni zal doorzetten in het tweede halfjaar. Weliswaar werd daarbij ook vermeld dat de “zekerheid daarop minder was geworden”, maar dat er uiteindelijk slechts een fractie van de winst over 2006 onder de streep overbleef, was op basis van dit persbericht allerminst te voorzien.

De brutomarge kwam fors onder druk te staan door de gestegen kosten van bij derden ingekochte materialen zoals computers, radars en netwerken. Het bedrijf is een nichespeler en moet voortdurend nieuwe producten ontwikkelen en dit gaat gepaard met hoge ontwikkelingskosten. De orders moeten vaak via tenders worden binnengehaald en de beperkte omvang van HITT is een belemmering om overal ter wereld aan tenders mee kunnen te doen, aldus bestuursvoorzitter Sjoerd Jansen.

Andere oorzaken van de teleurstellende resultaten zijn periodes met leegloop door niet aansluitende projecten, gestegen personeelskosten door afvloeiingskosten, inhuur van personeel en een gestegen Canadese dollar waardoor de omzet en winst in euro’s afneemt.
Op de balans staat een bedrag van circa 7 miljoen euro aan geactiveerde ontwikkelingskosten, die via afschrijvingen met vertraging ten laste van de resultaten worden gebracht. Ook voor 2008 worden activeringen en afschrijvingen in de orde van grootte van 3 miljoen euro verwacht. Zorgwekkend is dat het bedrijf de laatste jaren in toenemende mate wordt geconfronteerd met een verslechtering in de betaalschema’s en een verandering in de claimcultuur bij overheidsopdrachtgevers. Opbrengsten zijn hierdoor onzekerder geworden.

Er is in februari dit jaar deelgenomen aan een officiële missie naar India. Daarbij is tevens het Indiaproject weer vlotgetrokken. Dit project heeft betrekking op de bouw van een toren bij de Golf van Khachchh waarop HITT haar systemen moet bouwen. Vertragingen bij de Indiase bouwer van de toren hadden ook gevolgen voor de oplevering door HITT met het daarmee gepaard gaande renteverlies. Door het weer vlot trekken van het project is ook de dreiging van aanzienlijke contractuele claims sterk afgenomen.

Voor 2008 verwacht HITT een hogere omzet en een herstel van de winstgevendheid. Het is echter te vroeg voor concretere uitspraken, meldde Jansen. Met het handhaven van het dividend op 14 eurocent per aandeel zal het management ongetwijfeld het vertrouwen in de operationele prestaties willen uitdrukken. Daarbij komt dat er gelijktijdig een interim-dividend over 2008 van 21 eurocent per aandeel zal worden uitgekeerd.

HITT was niet bepaald toeschietelijk met het beantwoorden van vragen en pas na herhaald vragen door de VEB werd de motivering voor het uitkeren van dit interim-dividend gegeven. Dit bleek verband te houden met de op 11 februari 2008 aangekondigde verkoop van het 50 procent belang in AIS Live (vesseltracking) aan de enige andere aandeelhouder (ook 50 procent van de aandelen) Lloyd’s Register Fairplay. De opbrengst bedraagt 4,5 miljoen euro met een mogelijke extra 1 miljoen als earn-out afhankelijk van de prestaties over de komende 3 jaar. De boekwinst op de verkoop van dit belang wil het management pas bekend maken bij de publicatie van de halfjaarresultaten.

Op de agenda stond voorts het aanpassen van het beloningsbeleid van de directie. De raad van commissarissen stelde voor om de vaste beloning van de directie te indexeren. Onder indexering bleek echter niet te worden verstaan een indexering op basis van de stijging van de kosten van het levensonderhoud, maar het aanpassen van de bandbreedte voor deze beloning aan het marktniveau. Wat dit marktniveau dan wel inhoudt en met welke ondernemingen HITT zichzelf hiervoor zal vergelijken (peer groep) bleef echter ongewis. Dit komt in de praktijk neer op het geven van een carte blanche aan de commissarissen. Gecombineerd met de gebrekkige motivering van dit plan stemde de VEB tegen.

Uit het jaarverslag bleek dat bestuursvoorzitter Sjoerd Jansen over 2007 ondanks de slechte operationele gang van zaken toch nog 16.000 euro aan bonus had getoucheerd. Op zijn zachts gezegd merkwaardig, want Jansen is pas in augustus 2007 benoemd. Op de vraag van de VEB meldde president-commissaris Sinnighe Damsté dat dit een vergoeding betrof voor voorafgaand aan de officiële indiensttreding verrichte werkzaamheden. Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering in augustus 2007 waar de benoeming van Jansen aan de orde kwam, is hierover echter gezwegen. Operationeel gezien heeft HITT een hele rit voor de boeg, maar van het afleggen van verantwoording aan aandeelhouders lijken ze nog nooit gehoord te hebben.