VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herstel lijkt op komst

Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering meldde technische softwareontwikkelaar ICT in een persbericht dat omzet en winst in het eerste halfjaar van 2008 met respectievelijk 10 à 15 procent en 15 à 20 procent zullen stijgen. Daarmee lijkt het zo noodzakelijke herstel na de teleurstellende jaren 2006 en 2007 in gang te zijn gezet.

Voor 22 aandeelhouders, die samen 37 procent van de aandelen vertegenwoordigden, opende president-commissaris Wim de Vlugt de aandeelhoudersvergadering. De resultaten in 2007 baarden aandeelhouders zorgen. De omzet steeg met 10 procent tot 88,3 miljoen euro, maar de nettowinst liet een lichte daling zien van 6,2 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro (nettomarge: 8,8%). De redenen hiervoor waren overcapaciteit bij de divisie ICT Embedded (software die deel uitmaakt van en ingebouwd is in producten) en een voortdurende druk op de brutomarge door stijgende salarissen en een geringere stijging van de verkoopprijzen. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen: succesvolle overnames en sterk stijgende resultaten in Duitsland. Het bestuur had maatregelen getroffen en de resultaten daarvan worden in het eerste kwartaal van 2008 zichtbaar, aldus bestuursvoorzitter Bram Schot.

Grootaandeelhouder Darlin memoreerde dat zij in de afgelopen maanden regelmatig overleg had gehad met het bestuur en haar bezorgdheid had uitgesproken over de operationele en financiële prestaties. In dit overleg was uiteindelijk haar vertrouwen in ICT teruggekeerd. De VEB was hierbij niet aanwezig geweest en was dus nog steeds zeer bezorgd. Zo vroeg de VEB naar de getroffen maatregelen met betrekking tot het acceptatiebeleid van debiteuren, het grote verloop onder het personeel en de structuur van de activiteiten die te weinig op marktsynergie gericht lijkt te zijn. Schot gaf ook aan dat er nog steeds een druk op de marge bestaat, maar hij hoopte dat deze in de loop van dit jaar zal verdwijnen.

In een apart punt werd de strategie besproken. Schot verwacht in 2011 een omzet te boeken van 150 miljoen euro met een marge van 10 à 12,5 procent. Hij voorzag een grote groei in Duitsland, waar ICT sterk vertegenwoordigd is in de automotive sector. Daarin zou ICT nog veel sneller kunnen groeien, maar het bedrijf is beducht voor de kwetsbaarheid die daardoor zal ontstaan en streeft ernaar het deel van de groepsomzet behaald binnen automotive onder de 50 procent te houden. In 2011 zal 60 procent van de omzet uit Nederland komen en 40 procent uit Duitsland. Het grootste deel van de stijging zal autonoom gebeuren en slechts 15 procent via overnames, aldus Schot. Aandeelhouders drongen er bij het bestuur op aan om meer te letten op de winst per aandeel en niet te veel te financieren via aandelenemissies.

Zonodig kan dan een beroep gedaan worden op bestaande (groot)aandeelhouders. In dat licht wilden aandeelhouders dit jaar eenmalig het dividend van 58 eurocent als keuzedividend toestaan. De VEB heeft deze actief ondersteund.

Commissaris Van den Boogaard trad na twaalf jaar af en was conform de code-Tabaksblat niet meer herkiesbaar. In zijn plaats is Bernard Kostwinder benoemd, die tot medio mei commissaris was bij technisch dienstverlener en groothandelsonderneming Econosto. De overige punten met betrekking tot de verlenging van bevoegdheden tot inkoop en uitgifte van aandelen en beperking van het voorkeursrecht werden aangenomen met de amendementen van de VEB. Inkoop van aandelen zal beperkt worden tot maximaal 10 procent, ook als daarvoor wettelijk meer ruimte wordt geschapen, en de uitgifte van maximaal 20 procent van de aandelen zal gerelateerd worden aan het geplaatste kapitaal en niet aan het maatschappelijk kapitaal, zoals het bestuur had voorgesteld.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net