VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Krabbelt terug

Een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de aandeelhoudersvergadering van bankverzekeraar ING was vanzelfsprekend de kredietcrisis. Bestuursvoorzitter Michel Tilmant legde de aandeelhoudersvergadering uit dat vanwege het feit dat ING de afgelopen jaren systematisch heeft geïnvesteerd in haar risicobeheer, de directe invloed van de turbulentie op de kredietmarkten beperkt is gebleven. Concreet betekent dit dat ING over 2007 voor 255 miljoen verlies heeft genomen en daarnaast voor 1,4 miljard euro heeft moeten afwaarderen op het eigen vermogen. Afgezet tegen de dramatische afboekingen van concurrenten als UBS en Citigroup kon de vergadering leven met Tilmant’s uitleg voor deze relatief bescheiden afboekingen.

De VEB vroeg verder ook naar de verantwoording en omvang van offbalance producten en de rol van de accountant hierin. Directielid Koos Timmermans, verantwoordelijk voor het risicobeheer (chief risk officer), gaf aan dat alle posities met behulp van onafhankelijke bronnen gewaardeerd waren, hetgeen in de vergadering door de accountant werd beaamd. De VEB vroeg vervolgens of deze accountant door een "roze bril" of een "zwarte bril" had gekeken. De accountant meldde daarop dat op basis van eigenstandige controles de mutaties ten gevolge van de kredietproblemen een getrouw beeld gaven van de onderliggende waardeontwikkeling. Mede door slechts te investeren in hypotheken met een AAA rating binnen de Alt-A categorie en af te zien van investeringen in het nog risicovollere subprime segment kon ING de verliezen beperken.

Op commercieel gebied heeft ING in 2007 behoorlijk gepresteerd, rekeninghoudend met het moeilijke klimaat. De nettowinst steeg met 20,1 procent tot 9,2 miljard euro, waarbij wel moet worden aangetekend dat hiervan ruim een miljard euro is veroorzaakt door de boekwinsten op de verkoop van de belangen in Numico en ABN Amro. Mede door deze incidentele bate kon een 12 procent hoger dividend uitgekeerd worden, ofwel 1,48 euro per certificaat.

Paradepaardje ING Direct had vooral de wind tegen in het Verenigd Koninkrijk. De internetbank van ING groeide nog wel met 2,8 miljoen nieuwe klanten, maar door opkomende concurrentie in het Verenigd Koninkrijk verloor ING terrein en onttrokken klanten liefst voor 14 miljard aan tegoeden. Door deze ontwikkeling werd een verlies geleden van 76 miljoen in het vierde kwartaal. Het nettoresultaat daalde van 694 naar 530 miljoen euro. Dick Harryvan, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor ING Direct, gaf aan dat het beleid nu minder rentegericht is maar meer productgericht, gekoppeld aan het gemak van internet. Tevens gaf hij aan dat voor 2008 nog op verlies dan wel op breakeven gerekend moest worden. Daarna zal de motor weer op volle toeren draaien, zo verzekerde Harryvan de certificaathouders ven ING.

De geplande samenvoeging van ING en de Postbank in 2008 geeft Tilmant een goed gevoel. Het ineenschuiven moet de kosten-inkomstenratio (efficiency ratio) kunnen verlagen naar 50 door het sluiten van kantoren en het optimaliseren van ict-kosten. Het bedienen van twee sterk verschillende klantgroepen denkt ING te kunnen invullen door op basis van klanttypologie kantoren in te richten.

De commerciële koers zal zich de komende periode richten op de producten bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. Tilmant geeft aan dat de klant zich steeds meer gaat focussen op sparen voor een pensioen wat de klant in staat moet stellen door te leven op gelijk niveau. Traditionele levensverzekeringsproducten gaan steeds meer afgezet worden via het bankenkanaal en zullen langzaamaan transformeren tot beleggingsproducten. Door het  efficiënt inzetten van kapitaal in opkomende markten wil ING zijn groeistrategie kracht bijzetten. In 2007 werd hiertoe de Turkse Oyak Bank voor twee miljard euro gekocht. Door ook aan te kondigen dat bestaande activiteiten getoetst zullen worden aan deze commerciële focus, ontlokte de VEB Tilmant de vraag op welke manier schadeverzekeringen hierin zouden passen.

Tilmant gaf aan dat schadeverzekeringen niet tot de kernactiviteiten behoren, maar aan de andere kant kunnen deze producten makkelijk via het bankenkanaal afgezet worden. Dit plaatste hem duidelijk voor een dilemma. Op vragen vanuit de zaal gaf Tilmant voorts aan dat een verkoop van Nationale Nederlanden (NN) niet aan de orde is. Bestuurslid Jacques de Vaucleroy, verantwoordelijk NN, meldde echter wel dat ING nog twee jaren nodig zal hebben om NN weer op de rails te hebben. Er wordt – nog altijd - hard gewerkt aan het verbeteren van de efficiency en klanttevredenheid.

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat ook de zogenaamde “woekerpolissen” van NN uitgebreid aan de orde kwamen. De Vaucleroy moest erkennen dat alle klanten pas in juli 2007 een overzicht van hun polis hadden ontvangen. Dit late tijdstip hangt samen met het feit dat NN eerst de maatschappelijke discussies over dit onderwerp. Niet bepaald een proactieve opstelling dus. Op vragen van de VEB hoeveel het gaat kosten als de aanbeveling van financiële ombudsman Jan Wolter Wabeke, een rendementsafslag van 2,5 à 3,5 procent, toegepast gaat worden, wilden zowel De Vaucleroy als Tilmant niet verder gaan dan te melden dat voor een onbekend bedrag een voorziening is getroffen.

Wie ING zegt, zegt eigenlijk ook direct certificering van aandelen. Samen met Unilever is de bankverzekeraar de enige AEX-onderneming die deze ondemocratische constructie voorlopig handhaaft. De VEB hekelde de rol van het Administratiekantoor (AK). Zo stelt het AK zich in de aandeelhoudersvergadering niet kritisch op richting het management en commissarissen, legt geen verantwoording af over haar stemgedrag en weigert een aparte vergadering van certificaathouders. Door het AK hebben de aanwezige certificaathouders geen reële invloed waardoor ING de noodzakelijke “checks en balances” ontbeert.

Hoewel ook deze vergadering ruim 38 procent van het totaal aantal stemmen aanwezig was, hield president-commissaris Jan Hommen toch de boot af. Nadrukkelijk wilde hij niet verklaren dat, indien ook in 2009 meer dan 35 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordidg zal zijn, certificering daadwerkelijk opgeheven zal worden. Vorig jaar had zijn voorganger Cor Herkströter nog toegezegd dat certificering zal worden opgeheven zodra drie achtereenvolgende jaren ten minste 35 procent aanwezig is.

Deze aandeelhoudersvergadering was het tweede jaar waarin aan deze voorwaarde werd voldaan. Hommen krabbelde echter terug en wilde een eventueel besluit afwegen tegen de dan vigerende marktomstandigheden. Het door de VEB geopperde idee om door middel van een later dit jaar te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering eerder tot opheffing over te gaan, kon al helemaal niet op instemming rekening. En zo blijft dus onduidelijk wanneer ING haar governancestructuur nu eens eindelijk zal aanpassen aan de huidige tijdsgeest.