VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update actie Fortis

Op vrijdag 31 oktober 2008 heeft de mondelinge behandeling van het enquêteverzoek van de VEB plaatsgevonden. De Ondernemingskamer (OK) heeft geluisterd naar de argumenten van alle partijen.

De VEB heeft nadrukkelijk gewezen op de onverantwoorde risico’s die Fortis heeft genomen bij de financiering van de overname van ABN Amro, het zeer slecht en zelfs onjuist informeren van de aandeelhouders, het onduidelijke beleid van Fortis de afgelopen weken en de bliksemsnelle nationalisatie van Fortis door de verschillende overheden waarbij de aandeelhouders volledig buiten spel zijn gezet.

Aandeelhouders hebben in de afgelopen maanden de waarde van hun aandelen in rook zien opgaan. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dat mismanagement en voor de ondergang van Fortis moeten hun verantwoordelijkheid dragen. Aandeelhouders moeten voor hun schade worden gecompenseerd. Ook de rol van de verschillende overheden hierbij moet volgens de VEB nadrukkelijk worden bekeken.

De Fortis enquêteprocedure valt uiteen in drie beslissingen. Eerst besluit de OK over de gevraagde voorlopige voorzieningen. Daarna behandelt de OK de centrale vraag of er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. Als de OK net  als de VEB vindt dat er inderdaad voldoende redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, zal de OK onderzoekers aanwijzen die de gang van zaken bij Fortis onder de loep zullen nemen. Als dat onderzoek is afgerond kan de OK een oordeel vellen over de gang van zaken en wie verantwoordelijk is voor het onjuiste beleid. De OK beslist dan of sprake is geweest van wanbeleid. Afgelopen vrijdag is er nog geen uitspraak gewezen.

Voorlopige voorzieningen
De VEB heeft gevraagd om aanwijzing van een ‘supercommissaris’, die de belangen van de minderheidsaandeelhouders zal behartigen en om een aandeelhoudersvergadering binnen 10 dagen na het oordeel van de OK waarin duidelijkheid verschaft moet worden over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Ook vraagt de VEB om een informatiememorandum zodat voor elke belegger duidelijk wordt welke onderdelen nou precies in Fortis zitten en wat de waarde en hoe groot het risico van de besmette financiële producten  precies is. Een uitspraak over deze voorlopige voorzieningen verwacht de VEB op zeer korte termijn.

Onderzoek
Vervolgens beslist de OK of er voldoende redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Als zij inderdaad vindt dat er bij Fortis sprake is geweest van onjuist beleid, zal de OK besluiten tot een onderzoek en onderzoekers aanwijzen die dat onderzoek gaan uitvoeren. De onderzoekers zullen gaan vaststellen of al dan niet sprake is geweest van wanbeleid bij Fortis. Gezien de vaststaande feiten in deze zaak, in enkele maanden is er van het Fortis concern niets over, terwijl het beleggend publiek op geen enkel moment afdoende geïnformeerd is, gaat de VEB ervan uit dat de onderzoekers zullen concluderen dat sprake is geweest van wanbeleid.

Op grond van die conclusie kan vervolgens iedere belanghebbende (aandeelhouder, obligatiehouder, optiebezitter, pensioengerechtigden, wie dan ook) de nodige vervolgacties nemen. De gehele samenleving, waaronder de financiële markt,  is gebaat bij de uitkomst van het onderzoek waar de VEB om heeft gevraagd.

Aandeelhoudersvergadering

Ondertussen heeft Fortis aangekondigd dat er op 1 en 2 december 2008 bijzondere aandeelhoudersvergaderingen (BAVA) zullen worden belegd. De eerste in Utrecht en de tweede in Brussel.  Hoewel deze BAVA veel te laat worden georganiseerd, is de VEB blij dat ook Fortis tot het inzicht is gekomen dat aandeelhouders zich moeten kunnen uitlaten over de ondergang van het concern. Tijdens de BAVA kunnen bestuurders zich jegens de aandeelhouders verantwoorden.