VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB prestenteert tienpuntenplan om vertrouwen Fortis te herstellen

Fortis heeft door de onverwachte kapitaalsinjectie van 26 juni het vertrouwen van beleggers en de financiële markt verloren. Tot dat moment heeft Fortis steeds volgehouden dat de financiële positie van de bank-verzekeraar in orde was. Door zorgen rond de financiering en integratie van ABN Amro, afschrijvingen op de risicovolle kredietportefeuille en het slechte macro-economische klimaat is het afgelopen jaar 70 procent van de beurswaarde ofwel 30 miljard euro in rook opgegaan. Mede door een uiterst gebrekkige communicatie is het vertrouwen in Fortis tot een dieptepunt gedaald.

De VEB presenteert vandaag haar tienpuntenplan waarmee Fortis een begin kan maken met het vertrouwensherstel. De VEB stelt daartoe de volgende maatregelen voor:
  1. Fortis dient verantwoording af te leggen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het pakket noodmaatregelen dat op 26 juni 2008 werd bekendgemaakt. De redenen die Fortis heeft gegeven zijn allesbehalve plausibel en vragen om een nadere toelichting. 
  2. Fortis moet haar risico- en controlesystemen verder versterken, zodat tegenvallers eerder opgemerkt worden. Hierin past de benoeming van een financieel directeur (cfo) op het niveau van het uitvoerende bestuur. De aanwezigheid van voldoende financiële expertise in het hoogste echelon is voor Fortis essentieel.
  3. Fortis dient de komende periode haar beleggers, via maandelijkse updates, op de hoogte te houden over de effecten van de kredietcrisis, de ontwikkelingen van de business, de integratie van ABN Amro en bijbehorende risico’s te geven. In het bijzonder dient Fortis gedetailleerd inzicht te geven in de samenstelling en ontwikkeling van de kredietportefeuille.
  4. Fortis moet nieuwe duidelijk gekwantificeerde doelstellingen voor de middellange termijn formuleren die voor het huidige Fortis realistisch zijn. Daarbij past een zo snel mogelijk herstel van het dividendbeleid.
  5. De structuur van Fortis moet drastisch worden vereenvoudigd, waaronder het afschaffen van dubbele aandeelhoudersvergaderingen, dubbel hoofdkantoor en dubbele statuten.
  6. Het ‘executive management’ moet onderdeel gaan uitmaken van de raad van bestuur. Fortis kan ook besluiten tot het invoeren van een zogenaamde two-tier structuur, waardoor aandeelhouders direct de beleidsbepalers bij Fortis kunnen benoemen en ontslaan en de wettelijke regels omtrent beloningen ook op hen van toepassing zijn.
  7. Fortis dient met een voorstel voor een nieuw afgewogen beloningsbeleid te komen dat voldoet aan de code Tabaksblat. Zo dienen vooraf duidelijke kwantitatieve criteria te worden opgesteld voor de variabele beloning, bonussen alleen betaald te worden bij bovengemiddelde prestaties en afkoopsommen beperkt te blijven tot maximaal eenmaal het basissalaris.
  8. Communiceer op een eerlijke wijze over het vertrek van bestuurders. De communicatie rond het vertrek van Jean-Paul Votron en Gilbert Mittler is een voorbeeld van hoe het niet moet. Ook dient Fortis met een concrete tijdsplanning te komen ten aanzien van de opvolging van de huidige ceo.
  9. De onafhankelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurders moet worden vergroot en het toezicht op de uitvoerende bestuurders dient te worden versterkt. Fortis dient op dit punt ten minste aan de code Tabaksblat te voldoen. Bovendien dienen bestuurders van Fortis geen zitting meer te hebben in de Stichting Continuïteit die de optie heeft om preferente aandelen te kopen.
  10. Fortis dient op korte termijn een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen waarin verantwoording afgelegd kan worden en de maatregelen ter vergroting van het vertrouwen in Fortis tot uitvoering kunnen worden gebracht.
De VEB zal morgen aanwezig zijn bij de informatieve bijeenkomst in Amsterdam en daarin bovenstaande punten aan de orde stellen. De VEB meent dat bovenstaande voorstellen een voorwaarde zijn voor vertrouwensherstel en het creëren van aandeelhouderswaarde op de langere termijn.

Vereniging van Effectenbezitters


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net