VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lang is kort

Bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer blijft nog tot 2011 de hoogste man bij multimediabedrijf KPN. De aandeelhouders werden in een buitengewone aandeelhoudersvergadering nader geïnformeerd over zijn herbenoeming. Hoewel de aanwezigen aangaven positief te staan tegenover de herbenoeming en de persoon van Scheepbouwer, was er een aantal vragen. Want waarom was herbenoeming nu al noodzakelijk, terwijl de huidige arbeidsovereenkomst van Scheepbouwer pas over een kleine twee jaar (1 juli 2009) afloopt? En wat moet Scheepbouwer nog afmaken wat niet in twee maar wel in vier jaar kan?
De raad van commissarissen gaf aan dat zij met het oog op de integratie van Getronics en de transformatie van KPN naar een full-service IT-bedrijf (naar verwachting afgerond in 2010) tijdig is gaan nadenken over de opvolging van Scheepbouwer.

 Al snel kwamen zij tot de conclusie dat Scheepbouwer ook na 2009 dé man voor KPN zou zijn. Nadat Scheepbouwer desgevraagd had aangegeven wel interesse te hebben, werd – in het kader van de openbaarheid van dergelijke koersgevoelige informatie – besloten dan maar meteen een vergadering van aandeelhouders te houden.

Dat klinkt plausibel, maar het feit dat een aanpassing van de beloning moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders, doet vermoeden dat de (bijzondere) wensen van Scheepbouwer op dat vlak wellicht de belangrijkste aanleiding vormden voor deze vergadering. Koersgevoelige informatie wordt immers doorgaans met een persbericht naar buiten gebracht; het houden van een vergadering van aandeelhouders is daarvoor echt niet noodzakelijk.

Het enige punt dat in de vergadering ter stemming voorlag was dan ook de aanpassing van de “lange” termijn variabele beloning van Scheepbouwer. De voorgestelde aanpassingen waren op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Lang is voortaan kort bij KPN, en ook bij minder dan gemiddeld presteren neemt Scheepbouwer 750.000 euro aan aandelen mee naar huis. Voorgesteld werd de prestatieperiode voor de lange termijn beloning terug te brengen van drie naar één jaar, dezelfde periode als die voor de korte termijn beloning.

De reden voor het verkorten van deze termijn was volgens president-commissaris Ton Risseeuw gelegen in het feit dat de beloning nu niet meer automatisch toegekend wordt, maar naar boven en naar beneden aangepast kan worden door de commissarissen. De commissarissen krijgen terzake een discretionaire bevoegdheid, zodat de TSR (Total Shareholders Return) ranking op zichzelf niet meer leidend is. Verder werd de beloning voorheen in opties uitbetaald, maar waarom bij toekenning van aandelen een kortere prestatieperiode nodig is, werd ter vergadering niet duidelijk. Overigens vond ook Risseeuw één jaar wel wat kort. Meer voorbeelden dan Aegon, waar lang ook kort is, kon hij ter onderbouwing van deze korte lange termijn helaas niet noemen.

Desgevraagd gaf Risseeuw aan dat de commissarissen zich zullen beraden over het toekennen van een bonus bij minder dan gemiddeld presteren. Eventueel zal daarop tijdens de komende vergadering van aandeelhouders op worden teruggekomen. Dit werd na afloop van de vergadering nog eens bevestigd door het hoofd Investor Relations. Voor Scheepbouwer maakt het allemaal geen verschil meer. Voor wat hem betreft moeten we, bij minder presteren van KPN maar vertrouwen op de discretionaire bevoegdheid van de commissarissen.

Ten slotte viel op dat Scheepbouwer zijn aandelen al over minder dan vier jaar mag verkopen, namelijk bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst op 1 juli 2011. In afwijking van de code Tabaksblat geldt ook dat indien de arbeidsovereenkomst van Scheepbouwer nogmaals verlengd zou worden, hij op die datum - minder dan vijf jaar na het ontvangen van de aandelen - zijn aandelen reeds mag verkopen. De betrokkenheid van Scheepbouwer bij de prestaties van “zijn” KPN op lange termijn blijft zo helaas tot een minimum beperkt. Dat lijkt toch niet de bedoeling van een lange termijn beloning.
Uiteindelijke stemde ruim 22 procent tegen de aanpassing van de “lange” termijn beloning van Scheepbouwer.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net