VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dominant

President-commissarisAad Veenman leidde voor de twaalfde en laatste keer de aandeelhoudersvergadering van TenCate in Enschede, waar ruim 23 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd was. Het ontbreken van heikele punten op de agenda, de wederom sterk gestegen winst en het vooruitzicht dat in 2008 de mijlpaal van 1 miljard omzet zal worden bereikt, droegen bij aan een positieve sfeer tijdens de vergadering.

Op de hem bekende en enthousiaste wijze gaf bestuursvoorzitter Loek de Vries een uitgebreide samenvatting van de ontwikkelingen in 2007 en de acties voor 2008. Over 2007 werd een winststijging, gecorrigeerd voor de bijzondere bate als gevolg van de verkoop van activiteiten in 2006, gerealiseerd van 26,5 procent tot 43 miljoen euro bij een omzet van 886 miljoen euro (2006: 770,5). Het dividend is opgeschroefd van 70 eurocent per aandeel naar 80 eurocent over boekjaar 2007. Voor 2008 en daarna wordt wel een veel voorzichtigere prognose afgegeven voor de nettowinststijging van ten minste 10 procent. De reden hiervoor moet gezocht worden in de onzekerheid over de economische ontwikkelingen en de dollarkoers.

In 2007 steeg het bedrijfsresultaat (ebit) van de divisie Advanced Textiles van 20,9 miljoen euro naar 38,7 miljoen euro. Bij de divisie Geosynthetics en Grass (weefsels voor toepassingen in de bouw- en milieumarkt en kunstgras) bedroeg deze stijging slechts 10 procent naar 28,3 miljoen euro. De Vries wond er geen doekjes om, dit resultaat was duidelijk onder de maat. De oorzaken lagen enerzijds in opstartproblemen bij de productie-uitbreiding in Nederland en de Verenigde Staten (VS) en anderzijds in een zwakke markt voor infrastructurele toepassingen in de VS. Voor 2008 heeft TenCate veel vertrouwen in een stevig herstel, omdat de opstartproblemen achter de rug zijn en er op 13 juni een grote fabriek zal worden geopend in Zuhai ( China), aldus De Vries. Vanuit deze productielocatie kan TenCate grote markten in China en India bedienen. Enkele opdrachten zijn al verkregen.

Op de vraag van de VEB naar de acceptatie van kunstgras reageerde De Vries dat de weerstand daartegen alleen in Noord-West Europa groot is, maar dat voor de rest van de wereld de acceptatie 100 procent is. Hij benadrukte dat de markt voor voetbal echter veel kleiner is dan de markt voor landscaping.

Inmiddels is TenCate wereldleider geworden in vier van de vijf markten waarop zij actief is. Deze posities zijn bereikt door een sterk innovatiebeleid en door een grote serie van acquisities. Een aantal jaren geleden werd de strategie gedefinieerd als “buy en build”. Vanaf 2008 zal de “buy” fase langzamerhand verlaten worden en meer de nadruk worden gelegd op de “build” fase. Bij de acquisities in de afgelopen jaren is er op gelet dat de inkoopkracht van TenCate versterkt wordt. Als voorbeeld van deze inkoopkracht werd gememoreerd dat TenCate liefst 43 procent van de Dyneema productie van DSM afneemt. Bovendien is de behoefte aan polipropyleen en polyethyleen zo groot is, dat daar een complete fabriek voor kan worden ingericht, aldus De Vries. Daarnaast wordt technologische kennis zoveel mogelijk centraal bewaakt om te zorgen dat alle onderdelen er zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken. TenCate laat zijn spierballen zien zowel aan de inkoop- als aan de verkoopzijde.

In de discussie over het verslag van de raad van commissarissen heeft de VEB gevraagd naar de positie en de acties van de raad toen in september 2007 door het Openbaar Ministerie (OM) eenzijdig bekend werd gemaakt dat zij een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar gedragingen van topman De Vries in 1995. Uit de reactie van Veenman bleek dat TenCate pas door deze bekendmaking van het OM op de hoogte werd gesteld van dit onderzoek. Uit gesprekken met de AFM bleek dat het OM zich niet gebonden acht aan de regels die in dezevoor beursgenoteerde ondernemingen gelden. De commissarissen hebben door eigen adviseurs onderzoek laten verrichten en daaruit geconcludeerd dat zij vertrouwen blijven houden in De Vries.

In het jaar 2006 had Loek de Vries volledig aan de prestatiecriteria voldaan en derhalve de maximale bonus gekregen van 231 duizend euro, ofwel de helft van zijn vaste salaris. De exacte prestatiecriteria wilde TenCate vanwege vermeende concurrentiegevoeligheid niet bekend maken. Daarom heeft de VEB aan de accountant gevraagd of deze controle heeft uitgeoefend op dit proces. De KPMG accountant bevestigde dat hij heeft gecheckt of de vooraf vastgestelde criteria inderdaad zijn behaald. Bovendien is hij betrokken geweest bij de berekening en uitbetaling van de uiteindelijke bonus.

Ten slotte kwam de samenstelling van de raad van commissarissen aan de orde door het definitief aftreden van Veenman. Hij zal worden opgevolgd door Jan Hovers, voormalig topman van printerfabrikant Océ en industrieel concern Stork. Opmerkelijk is dat Hovers direct voorzitter van de raad van commissarissen wordt, terwijl hij nu pas voor een eerste termijn is benoemd. De VEB vroeg dan ook waarom een vervanging van de voorzitter zo laat aan de orde komt, terwijl toch al jaren bekend was dat Veenman in 2008 zou vertrekken. Hovers heeft zo geen gelegenheid om zich in te werken en dat is bij TenCate absoluuteen vereiste.Veenman gaf aan dat Hovers al geruime tijd meedraaide met de commissarissen en dat TenCate er de voorkeur aan had gegeven zijn benoeming niet in een eerder stadium door middel van een buitengewone vergadering te bekrachtigen. De andere twee commissarissen, Egbert ten Cate en Frans van Vught werden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Na de vergadering blijft het volgende beeld achter: TenCate is een bedrijf met dominante posities op de inkoop- en verkoopmarkt, maar toch ook vooral met een dominante leider. De herrijzenis van TenCate sinds 2000 kan vrijwel geheel aande leiding van De Vries worden toegeschreven. De cruciale vraag is dan ook of TenCate zijn leidende positie kan behouden in het post-De Vries tijdperk.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net