VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Optimisme ondanks zware claim en fors verlies

Negenenzestig aandeelhouders woonden de jaarvergadering bij. Een groot deel van de discussie betrof de in 2000 door United Fabrics (meerderheidsaandeelhouder van Textielgroep Twenthe) tegen Ten Cate ingediende claim. Anders dan vorig jaar, toen er in het jaarverslag met geen woord over werd gerept, bevatte het verslag ditmaal enkele regels. Deze waren zeer summier en behelsden als enige informatie dat Ten Cate de inmiddels tot 56 miljoen euro verhoogde claim ongegrond acht en er daarom geen voorziening voor heeft getroffen. Voorafgaande aan de discussie herhaalde president-commissaris Aad Veenman dit standpunt nog eens.

 Hij voegde eraan toe dat de claim een onevenredig beslag op het management van Ten Cate legt, dat openingen naar een schikking zijn onderzocht, doch dat de pogingen zonder resultaat bleven. De VEB achtte de gegeven informatie onvoldoende en stelde een aantal vragen. Waarover gaat het geschil? Waarop is het bedrag van de claim (notabene met driekwart verhoogd) gebaseerd? Waarom volhardt Ten Cate zich niet te hebben gecommitteerd, echter met bereidheid tot een schikking? Waarom zijn ondanks de hoogte van de claim en de bereidheid tot schikking geen voorzieningen getroffen en hoe denkt de accountant daarover?

Veenman beantwoordde de vragen. Het geschil betreft een drie jaar geleden gesloten overeenkomst inzake management en uitbesteding. De tegenpartij baseert de claim op kapitalisatie van potentieel gederfde inkomsten en daardoor mogelijke aandelenwaarde. Zonder deugdelijke motivering mag volgens accountantsregels hiervoor geen concrete voorziening worden getroffen. De vraag welke consequenties bestuur en commissarissen zullen trekken ingeval van een onverhoopt negatieve rechterlijke uitspraak voor Ten Cate werd in eerste instantie beantwoord met “daar gaan we niet van uit”. Na enig aandringen volgde echter de toezegging dat de gevolgen van een extreem negatieve uitspraak in een buitengewone vergadering met aandeelhouders zullen worden besproken.

De resultaten over 2001 gaven weinig aanleiding tot tevredenheid. De omzet bleef vrijwel onveranderd als resultante van 8 procent stijging in de sector Technisch Textiel en 13 procent daling in de sector Technische Componenten. Maar de winst vóór buitengewone lasten daalde met driekwart (20 procent daling respectievelijk een verlies in de beide sectoren). En door een omvangrijke buitengewone last was de nettoconcernwinst negatief.

Zowel het operationele verlies als de buitengewone last bij de Technische Componenten werden veroorzaakt door Ten Cate Enbi. Over de sector Technisch Textiel was Loek de Vries, bestuursvoorzitter, ondanks het lagere bedrijfsresultaat, niet ontevreden, gezien de marktomstandigheden in Amerika en Europa. Deze sector omvat ondermeer weefsels voor beroeps- en veiligheidskleding, tentdoek, trampolinedoek, materiaal voor lucht- en ruimtevaart en antenneschotels, weefsels voor weg- en waterbouw, land- en tuinbouw, alsmede veelbelovende kunstgrasvezels.

De resultaten van de sector Technische Componenten bewogen zich al enkele jaren neerwaarts. Maar op de vraag of afstoting van de activiteiten in deze sector overwogen wordt, antwoordde De Vries dat weliswaar steeds bezien wordt of bepaalde activiteiten beter bij anderen passen, maar dat afstoting van Enbi zeker niet beoogd wordt. Integendeel. De uitgangspositie van deze dochter (componenten voor transportrollers voor printers, faxen, copiers, postsorteermachines), vorig jaar versterkt met de acquisitie van het Duitse Illbruck, is inmiddels sterk verbeterd. Na de versnelde reorganisatie, verplaatsing productie naar lage-lonenlanden en verbreding van zowel producten- als klantenbestand, ziet De Vries goede mogelijkheden dit jaar weer break-even te draaien. Voor het hele concern verwacht hij een forse verbetering van de operationele winst en op langere termijn gemiddeld 10 procent winstgroei per jaar met kunstgras als belangrijkste pijler.