VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Landis quo vadis?

Gedurende 2000 hebben zich bij Landis een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan, waarbij helaas de aandelenkoers een dissonant vormde. De overname van Detron heeft, samen met een aantal reorganisatiemaatregelen, ertoe bijgedragen dat het aandeel van de handelsactiviteiten in de omzet (dozen schuiven) is terug gelopen van 95 tot 78 procent. In de komende 3 jaar zal dit aandeel verder moeten dalen naar 65 procent. Landis is actief in 10 Europese landen, waarbij Nederland en vervolgens Frankrijk de belangrijkste zijn. Een aantal uitgesproken verwachtingen heeft men gerealiseerd, zoals ter zake van de verbetering van de marge en de nettowinst.

De verwachte stijging van de netto-omzet met 25 procent heeft men niet gerealiseerd. Dit hing echter, naast tegenvallende marktontwikkelingen in de Europese ICT-markt, ook samen met de noodzakelijke screening van de activiteiten.

Ook de financiële positie ondervond grote wijzigingen. Hoewel de op het eigen vermogen afgeboekte goodwill ad 286 miljoen euro werd gecompenseerd door een aandelenemissie(omruil) en ingehouden winst, veroorzaakte de toegenomen balanstelling toch een achteruitgang van het balanstotaal van 27,2 naar 16,4 procent.

Een aangetrokken achtergestelde converteerbare obligatielening hield het garantievermogen op peil. In de vergadering was er veel kritiek van aandeelhouders op de conversievoorwaarden.

De toch nog relatief hoge bankschulden blijven een punt van aandacht. Door een stringent debiteuren- en voorraadbeheer is in het lopend boekjaar een balansverkorting van 110 miljoen. euro bereikt.

Het afgelopen jaar werd men gehinderd door het post-millenniumeffect en een herdefinitie door de meeste bedrijven van hun ICT-strategie. In de voor Landis belangrijke carrier/operator-markt (telecom en internet) hebben de grote bedragen die zijn geïnvesteerd in UMTS-licenties, geleid tot een voorzichtig investeringsbeleid.

Gezien de vele onzekerheden onthoudt Landis zich van het in het jaarverslag uitspreken van verwachtingen omtrent de ontwikkeling van omzet en nettowinst. Onzekerheid is zowel te bemerken bij leveranciers (zoals Cisco, Intel en Luccent) als bij grote afnemers (bijv. ABN Amro en KPN).

Crown Castle Benelux kan op termijn interessante opdrachten voor Landis op het terrein van beheer en onderhoud opleveren. Dit is een joint venture, waarin Landis voor 41 procent participeert, welke zich bezighoudt met de verhuur van antennemasten die door meerdere telefoniebedrijven gebruikt kunnen worden.

In het op 17 april jl. uitgegeven persbericht wordt voor het eerste kwartaal 2001 een autonome groei van 18 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2000 (pro forma incl. Detron) gemeld.