VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AK staat erbij en kijkt ernaar

Voor de vierde maal belegde het bestuur van het Administratiekantoor (AK) een vergadering met houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot. Veertien houders met in totaal 3.205.829 certificaten (17 procent van het aantal in administratie) waren aanwezig of vertegenwoordigd. Het AK-bestuur gaf een toelichting op zijn werkzaamheden van2007 en vertelde daarbij geen enkel nieuws. In vijf bijeenkomsten heeft het algemene ontwikkelingen, personele zaken, het risicoprofiel en de overname door Van Lanschot van Kempen besproken. Bovendien heeft het AK kennis genomen van analistenrapporten over en contacten gehad met vertegenwoordigers van Van Lanschot.

De VEB vroeg of nog andere onderwerpen in het bestuur besproken waren, zoals het mogelijke effect van subprimeleningen op de operationele gang van zaken van Van Lanschot en tot welk oordeel het AK bestuur hieromtrent was gekomen. En belangrijker nog, wat dan met dit oordeel was of zal worden gedaan. Het AK prediktimmers op te treden namens certificaathouders en oefent ook hun stemrecht uit in de aandeelhoudersvergadering als zij hun stem zelf niet opeisen.

De VEB juicht toe dat in de afgelopen jaren vele ondernemingen hun AK hebben opgeheven omdat het geen nut had en minstens de schijn had het de onderneming nooit moeilijk te maken. Zo stelt een administratiekantoor zelden vragen in aandeelhoudersvergadering, laat staan dat zij zich ooit van stemming heeft onthouden. Het AK van Van Lanschot heeft zelfs nog nooit ook maar een opmerking in een aandeelhoudersvergadering gemaakt. Over inactief optreden gesproken. Echter, zolang een AK bestaat moet het bereid zijn namens certificaathouders te verlangen dat de leiding van de onderneming verantwoording aflegt. Het antwoord van voorzitter Van Baardewijk was dat met de verworven kennis en inzichten helemaal niets richting Van Lanschot werd gedaan en dat het bestuur (en waarschijnlijk ook Van Lanschot) die rol voor het AK geheel afwijst. Dit druist geheel in tegen alle huidige opvattingen over corporate governance en is nota benein strijd met destatuten van het AK.

Van Baardewijk en Bax traden af en waren niet herkiesbaar. Het bestuur had voorafgaand aan de certificaathoudersvergadering het voornemen kenbaar gemaakt in hun plaats te benoemen de heren Van Everdingen (voormalig partner van advocatenkantoor Nauta Dutilh) en Briët (bestuursvoorzitter van verzekeringsmaatschappij De Goudse). In lijn met de voorschriften van de code Tabaksblat had het bestuur aan certificaathouders de gelegenheid gegeven om kandidaten voor benoeming voor te dragen. De VEB heeft hiervan gebruik gemaakt. Benoeming gebeurt door coöptatie, dus over de daadwerkelijke benoeming is niet gestemd. Van Baardewijk wees de kandidatuur van de VEB onder meer af op het principiële punt dat de VEB tegenstander is van het fenomeen administratiekantoor en van de VEB verlangd mag worden zich hierover schriftelijk richting het AK uit te spreken. De VEB betreurde datVan Lanschot de kans aan zich voorbij laat gaan een onafhankelijk en kritisch bestuurslid aan te trekken dat niet uit de zakelijke belangensfeer van Van Lanschot voortkomt, maar uit de onverdachte bron van de VEB.Een andere certificaathouder onderstreepte nog eens bijzonder teleurgesteld te zijn dat het bestuur van het AK niet bereid is zijn mening te geven of kritische vragen te stellen in de aandeelhoudersvergaderingen.