VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterk en onafhankelijk

President-commissaris Harry Langman opende de jaarvergadering met het voorlezen van een nieuw persbericht, waarin de verwachtingen werden aangescherpt. In het jaarverslag stond als vooruitzicht voor 2004 vermeld "verdere stijging van de winst per aandeel". De nieuwe verwachting is dat de groei niet zal achterblijven bij de doelstelling voor de middellange termijn van gemiddeld tien procent winstgroei per aandeel. Tevens kondigde hij aan dat aan certificaathouders voortaan stemvolmachten zullen worden gegeven, in "vredestijd".

 Een klein stapje in de goede richting. Langman voelde echter niets voor afschaffing van de certificering. Weliswaar is zeventig procent van het kapitaal in handen van enkele grootaandeelhouders en bestaat de mogelijkheid van uitgifte van preferente beschermingsaandelen. Maar met certificering voelt Van Lanschot zich toch comfortabeler.

De aan het eind van de vergadering afgetreden bestuursvoorzitter Harry Baeten kon in zijn inleiding bijna alleen pluspunten noemen. De totale baten namen weliswaar nauwelijks toe, deels omdat in het voorgaande jaar aanzienlijke eenmalige baten waren gerealiseerd bij afstoting van minderheidsdeelnemingen en deels omdat de rentebaten slechts in bescheiden mate toenamen door een minder gelukkige derivatenactie.

Doch dankzij flinke daling van de bedrijfslasten werd de al sinds de beursgang in 1998 opgetreden fraaie ontwikkeling van de winst per aandeel en het dividend voortgezet. En al even positief waren andere cijfers, zoals de sterke vermogenspositie, het rendement op het eigen vermogen en de verder verbeterde efficiencyratio. Van Lanschot dankt de goede ontwikkeling aan de pijlers van de bank: maatwerk voor de doelgroepen vermogende particulieren, middelgrote (familie)bedrijven en institutionele beleggers, voornamelijk in Nederland en wat particulieren betreft ook Vlaanderen, ondermeer ‘Nederbelgen’. Er is wel enige uitbouw in België, zo zei Baeten desgevraagd, maar niet naar familiebedrijven door de geheel andere structuur van het Belgische kredietwezen. Meer dan de helft van de kredietportefeuille bestaat uit woninghypotheken, dus met een laag risico.

Op de vraag van de VEB of Van Lanschot denkt de gevolgde strategie te kunnen volhouden in het licht van de consolidatieprocessen in de financiële (deel)markten in Europa zei de nieuwe bestuursvoorzitter Floris Deckers te verwachten dat Van Lanschot onafhankelijk kan blijven, juist dankzij de strategische focus. Omarming van kleine, met Van Lanschot vergelijkbare banken door grote financiële instellingen is tot nu toe geen succes gebleken.Wel wordt beoogd de aandacht niet alleen op het particuliere topsegment te richten, maar ook een lichte accentverlegging naar jonge ambitieuze klanten te verwezenlijken.

Het onderwerp corporate governance stond niet apart op de agenda, maar de VEB stelde er wel vragen over. Afgezien van handhaving van certificering, was de opstelling van Van Lanschot redelijk positief. Sommige zaken worden dit jaar voor een definitieve regeling nader bekeken. Ondermeer het beloningsbeleid voor de raad van bestuur en kapitaalevenredig stemrecht bij preferente aandelen. Met de raad van commissarissen wil men aan de code voldoen, maar de gewenste samenstelling en vacaturevervulling blijken momenteel problemen op te leveren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net