VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vragen maar geen antwoorden

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden slaagde Macintosh er in een omzet van 781 miljoen euro te realiseren, vijftien miljoen meer dan het jaar darvoor. Dit was vooral te danken aan de divisie Automotive & Telecom die een belangrijke omzetgroei liet zien en het bedrijfsresultaat meer dan verdubbelde.

De divisies Living en Fashion bleven qua omzet op het niveau van 2002 steken, maar de bedrijfsresultaten namen van beide activiteiten af, waarbij vooral Fashion opviel door een minimale bijdrage van 0,9 miljoen aan het bedrijfsresultaat. In de cijfers van het afgelopen boekjaar is geen rekening gehouden met een mogelijke BTW-navordering voor het ‘gratis’ leveren van mobiele telefoons. Volgens Macintosh is de kans gering dat dit zou gebeuren. Op de vraag over welk bedrag het zou kunnen gaan, kon men helaas geen antwoord gegeven.

Over de resultatenontwikkeling in het lopende boekjaar werd geen uitspraak gedaan, maar de divisies Living en Fashion lieten in de eerste maanden lagere omzetten zien. Op vraag van het VEB of de divisie Automotive & Telecom het net zo goed doet als verleden jaar werd geen antwoord gegeven. De extra aandacht die besteed zal worden aan kosten- en voorraadbeheer, zijn dan ook in de huidige situatie van groot belang. Het zal voor Macintosh een hele toer zijn om de resultaten van 2002 te evenaren.

De vergadering, bijgewoond door tien aandeelhouders die slechts twintig procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden, ging akkoord met de verlenging van de bevoegdheid voor de uitgifte van gewone aandelen voor de duur van 24 maanden. Ook de bevoegdheid voor het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht werd goedgekeurd. De vergadering ging eveneens akkoord met de inkoop van eigen aandelen binnen het wettelijk en statutair kader. De accountant werd herbenoemd. Op de vraag van het VEB hoe lang accountant Ernst & Young al de boeken controleerde bleek dat dit reeds meer dan veertig jaar was, maar dat recentelijk nieuwe vennoten de controle hadden overgenomen.

Op het gebied van corporate governance verdedigde Macintosh de lange zittingsperiode van twaalf jaar van commissaris Smits wegens het grote verloop bij de commissarissen. De variabele beloning bedraagt veertig procent van de vaste beloning en is gerelateerd aan meetbare doelstellingen. Op de vraag wat deze meetbare doelstellingen voor 2004 zijn, werd niet ingegaan. De vergoeding voor onvrijwillig ontslag voor de voorzitter van de raad van bestuur is vastgesteld op drie jaar. De andere leden kunnen gebruik maken van een vervroegde pensioenregeling. De VEB wees er op dat dit afwijkt van de voorstellen aangegeven in de code-Tabaksblat, namelijk een jaar en onder bepaalde omstandigheden maximaal twee jaar vergoeding.

<EM>Rectificatie:</EM>In dit verslag is sprake van een vergoeding voor onvrijwillig ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van drie jaar, terwijl de andere leden gebruik kunnen maken van een vervroegde pensioenregeling. In het verslag wordt de indruk gewekt alsof dit de reguliere vergoeding is in geval van onvrijwillig ontslag. Dit is echter niet juist. Bedoelde vergoeding is uitsluitend van toepassing in geval van ontslag binnen één jaar nadat een wijziging in de zeggenschap in Macintosh Retail Group heeft plaatsgevonden, tengevolge waarvan de uittredende raad van bestuur feitelijk niet meer de zeggenschap heeft om onder toezicht van de raad van commissarissen het beleid te bepalen.