VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Detailhandel heeft geen goud in de mond

President-commissaris A.P.Timmermans leidde op 24 april 2002 de algemene vergadering van aandeelhouders. De aanwezigen ontvingen een afschrift van een persbericht van gelijke datum, welke een algemene informatie gaf over onder andere benoemingen en de verwachtingen over 2002. De notulen van de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2001 werden goedgekeurd. Een goed initiatief om deze telkens ter discussie te stellen. Voorzitter van de Raad van Bestuur G.J. Beijer lichtte de jaarcijfers toe met als slogan “2001 een slecht jaar; maatregelen tot verbetering”.

Verslechterde marktomstandigheden en een verdere daling in het consumentenvertrouwen dwong de directie tot een buitengewone voorziening van niet minder dan 23 miljoen euro, waardoor de onderneming in de rode cijfers geraakte. De solvabiliteit daalde tot 29,5 procent en het rendement op netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) tot 8,3 procent. Hogere personeels-, huisvestings- en verkoopskosten (1,2 procent stijging) deed het bedrijfsresultaat dalen van 35,5 miljoen (2000) tot 18,1 miljoen (2001), ondanks dat de omzetten en brutomarges zich handhaafden op het niveau van 2000.

De belangrijkste maatregelen van de directie:

Sluiting van 22 winkels BelCompany in Duitsland.
Verkoop van 12 winkels Bikeworld.
Verkoop 50 textielwinkels Bentex (transactie vrijwel afgerond).
Sluiting van 28 winkels Superconfex en concentratie van deze keten in Belgie.
Sluiting van 20 winkels Hoogenbosch in Belgie en Duitsland.
Verdere uitbouw in de ketens Kwantum NL en Halfords.

Met name de omzetten in kleding (252 miljoen euro omzet!) leverde per saldo geen winstbijdrage maar eerder een substantieel verlies op. Een vraag van de VEB of de keten Superconfex in zijn geheel zal worden gesloten indien zich geen herstel gaat voordoen in de komende drie jaar, werd als niet onmogelijk beschouwd. Voorlopig rekent men op een turn-around bij Superconfex.

De VEB merkte tevens op, dat de detailhandelsorganisatie Euretco, die in vrijwel gelijke marktsegmenten opereert, een veel positiever geluid over 2001 in haar jaarverslag heeft laten horen. (5 procent hogere omzetten en 8 procent hoger nettoresultaat). De heer Beyer beantwoordde deze opmerking dat hier van een andere organisatie sprake is en voorts dat de ketens het doorgaans slechter hebben gedaan in 2001 dan de individuele winkels.

Voor 2002 verwacht Macintosh een verdere omzetdaling door sluiting van circa 90 winkels en geen verdere acquisities. Door de onzekere markt wenst de raad van bestuur op dit moment geen uitspraak te doen over de resultaten voor 2002. Nochtans hebben de raden van commissarissen en bestuur zoveel vertrouwen in de toekomst van Macintosh Retail Group dat zij 3,7 miljoen euro ten laste van de reserves als dividend aan de aandeelhouders zullen uitkeren. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Adriaan Nuhn (Sara Lee) als lid van de raad van commissarissen in plaats van de heer A.P. Timmermans, die niet meer voor herbenoeming (na 16 jaar) in aanmerking wenst te komen.

Frank Karel De Moor (40 jaar) zal de huidige voorzitter van de raad van bestuur G.J. Beijer per 1 februari 2003 in zijn positie gaan opvolgen. Beijer zal na 34 jaar dienstverband op eigen verzoek terugtreden. Punt 6c van de agenda inzake de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van preferente aandelen tot 100 procent van het geplaatste aandelenkapitaal werd, mede door de VEB, verworpen. Inkoop eigen aandelen bedroeg in 2001 9,9 miljoen euro (488.863 aandelen = 20,25 euro per aandeel). Huidige beurskoers circa 14 euro. De drie liquide providers Dexia Bank, ABN Amro en Fortis hebben de verhandelbaarheid van het aandeel op de beurs nog niet weten te vergroten. In de toekomst zal meer aandacht nodig zijn opdat de beurswaarde van het aandeel kan toenemen.