VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Commissarissen worden volwassen

Nedap is een relatief klein bedrijf. Het fabriceert beveiligings-, beheer- , informatiesystemen voor bedrijven en instellingen. Het meest bekend is Nedap als fabrikant voor stemapparaten voor verkiezingen. Een levering van zeven duizend stemmachines aan Ierland zal dit jaar voor een omzet- en winststijging zorgen. Het is moeilijk een stemmachine te ontwerpen die voldoet aan de vele eisen die in diverse landen aan elektronische kiessystemen gesteld worden. Toch tracht Nedap in meerdere landen een voet aan de grond te krijgen. Het bedrijf is actief in Duitsland en in de Verenigde Staten is de certificering van de Nedap-machine in behandeling.

In de afgelopen jaren werd circa elf miljoen euro per jaar aan R&D besteed. De ontwikkeling van de cijfers toont aan dat het bedrijf goed slaagt in het realiseren van nieuwe producten en systemen enerzijds en financiële doelstellingen anderzijds. Nedap gaat uit van een bedrijfswinst van minimaal tien procent van de omzet en een rentabiliteit van het eigen vermogen van vijftien tot twintig procent. Zo groeide in de laatste tien jaar de omzet van 61,9 miljoen naar 123,9 miljoen euro, de winst per aandeel van 0,60 naar 1,60 euro en de beurskoers liep op van 6,81 naar 20,0 euro. De solvabiliteitsdoelstelling is vijftig procent. De pay out wordt jaarlijks gekoppeld aan de solvabiliteit en is dit jaar tachtig procent.

Jammer dat Nedap een wat dwarse houding heeft als het om corporate governance gaat. Op tal van punten meent het bestuur dat voor haar, gezien de omvang van het bedrijf, de code-Tabaksblat niet noodzakelijk is. In het jaarverslag staat zelfs te lezen dat de code "op punten de aard van Nedap geweld aandoet". Het standpunt van de VEB dat Nedap een beursgenoteerde onderneming is en beter vanuit zelfregulering kan voldoen aan de regels dan daartoe door wettelijke maatregelen gedwongen te worden, kon niet iedereen overtuigen. Zo wilden enkele grootaandeelhouders de code nog eens goed bestuderen en de besluitvorming doorschuiven naar volgend jaar. Dit voorstel vond gehoor bij de voorzitter Van Wensveen van de raad van commissarissen.

In verband met de invoering van de code-Tabaksblat stond een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda. Nu er echter geen besluiten over de code werden genomen, stelde de VEB voor ook de statutenwijziging door te schuiven. Het bestuur zette de stemming echter door. De VEB ging niet akkoord met punten als "benoeming directieleden en commissarissen voor onbepaalde tijd" en stemde tegen alle punten in de statutenwijziging die in strijd waren met de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat. Temeer ook omdat de bestuursstructuur bij Nedap geen duidelijkheid geeft over de scheidslijn tussen adviseurs en controleurs. Om over de ‘checks and balances’ en onafhankelijkheid van commissarissen, die eenentwintig jaar (Van Wensveen) en achttien jaar (Van der Klooster) aan het bewind zijn, maar niet te spreken. Met alle respect voor hun kwaliteiten stemde de VEB bij de herbenoeming al eerder tegen.