VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onorthodoxe bedrijfsvoering

Op de aandeelhoudersvergadering van Nedap waren 76 aandeelhouders aanwezig. Ondanks lagere economische bedrijvigheid is de Nederlandse Apparaten Fabriek er in geslaagd de omzet op peil te houden en de winstgevendheid op te voeren. De meer dan proportionele winststijging werd bereikt door kostenbeheer en producten met hogere toegevoegde waarde. Met handhaving van de solvabiliteitsnorm van vijftig procent, leidraad voor de winstuitkering, kon door de hogere winst, goed beheer van het werkkapitaal en investeringen die parallel liepen met de afschrijvingen, het dividend worden verhoogd met 0,40 euro per aandeel. Dit is een aandeelhoudersvriendelijke pay-out van twintig procent.

Wat betreft omzet groeiden de divisies Agri (automatisering in de veehouderij), Avi (automatische voertuigidentificatie), Education (aan- en afwezigheidsregistratiesystemen), Healthcare (registratie van tijd besteed aan een patiënt in bijv. de thuiszorg), en Security (toegangscontrolesystemen). De omzet van de groep Verkiezingssystemen verdubbelde ten opzichte van 2001. De vooruitzichten voor 2003 voor deze groep zijn gunstig. Er ligt een order op de plank voor 7.000 stemmachines voor Ierland. De groepen Mobile Pay, Recreation, Retail en Tankstations waren in de min. De opbrengst van ‘recurring revenues’ was gering, maar men hoopt dat op langere termijn deze dienstverlening een substantiële bijdrage aan de omzet zal leveren.

Doelstellingen heeft Nedap niet. Althans, toen de VEB vroeg naar de verschillende objectieven, als gemiddelde omzet, winst, toegevoegde waarde per medewerker, antwoordde Westendorp dat winst geen doel op zich is. De organisatie baseert zich op een marktbenadering die uitgaat van de vraag van de klant. Middels het leveren van meerwaarde aan de klant hoopt men winst te kunnen maken. Maar of en wanneer dat gebeurt, is niet aan te geven.

Op een vraag over de concrete financiële doelstelling en jaarprognose qua omzet voor 2003 wilde de directie dan ook niet ingaan. Door de bedrijfsstrategie, nieuwe producten en systemen en het projectmatige karakter is volgens de directie iedere inschatting moeilijk. Daarbij komt dat de omzetschommelingen een meer dan evenredig effect op het resultaat genereren. De indruk werd gewekt dat men aan het eind van het jaar wel ziet wat het resultaat van alle inspanningen is. Dat was voor de VEB aanleiding op te merken dat “een dergelijke onorthodoxe bedrijfsvoering ook veel bij kroegbazen voorkomt”. Grote hilariteit bij de aandeelhouders en verongelijkte gezichten achter de bestuurstafel. Nedap is wel een voorbeeld voor veel ondernemingen wat groei betreft:  deze is volledig autonoom.

Badenhop en Wegman,  die al sinds vorig jaar deel uitmaakten van de directie, werden benoemd tot de statutaire directie. Op de vraag of dit vooruitlopend op de pensionering van Westendorp geschiedde, werd ontkennend gereageerd. Het pluche van de commissariszetels bij Nedap is kennelijk zeer comfortabel. Vorig jaar werd ir. A. van der Klooster, sinds 1986 commissaris, ondanks bezwaren van de VEB, herbenoemd. Dit jaar was de herbenoeming van prof. dr. D.M.N. van Wensveen aan de orde. Deze is nota bene al sinds 1983 commissaris bij Nedap. Uiteraard maakte de VEB bezwaar, met respect voor zijn kennis en ervaring op financieel en bedrijfseconomisch gebied. Grote en lange verbondenheid tussen commissarissen en directie staat noodzakelijke vernieuwing in de weg. Het wordt tijd voor een wettelijke regeling die een limiet stelt aan de zittingsduur van commissarissen.