VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Versterking kapitaal Aegon op korte termijn positief. Reële zeggenschap aandeelhouders verder weg dan ooit

De VEB heeft kennis genomen van de kapitaalinjectie van drie miljard euro die Aegon verkrijgt van de Nederlandse overheid ter versterking van het kernkapitaal. De Nederlandse overheid zal het kapitaal lenen aan Aegon’s grootste aandeelhouder, de Vereniging Aegon. Deze Vereniging houdt potentieel 34 procent van de stemmen (in de vorm van gewone en preferente aandelen Aegon) en heeft daarmee in de praktijk tijdens aandeelhoudersvergaderingen doorslaggevende invloed. Doordat dit steunplan verloopt via de Vereniging lijkt opheffing van deze vereniging, en daarmee het versterken van de reële zeggenschap van kapitaalverschaffers, verder weg dan ooit.

Aegon zal 750 miljoen non-voting securities uitgeven aan de Vereniging tegen vier euro per stuk. Vereniging Aegon zal op haar beurt tegen dezelfde voorwaarden en condities als Aegon kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid. Het is de VEB niet duidelijk waarom gekozen is voor het versterken van het kernkapitaal via de Vereniging Aegon en niet direct via Aegon. Ook bevreemdt het de VEB dat de Staat twee commissarissen kan voordragen terwijl de steunoperatie via de Vereniging loopt. Tevens is onduidelijk of de Staat heeft bedongen dat de voor te dragen overheidscommissarissen ook zitting zullen krijgen in het bestuur van de Vereniging. Momenteel maken onder andere bestuursvoorzitter Alexander Wynaendts en financieel directeur Jos Streppel deel uit van dit verenigingsbestuur. Aegon verhoogt zijn kapitaalbuffer tot een niveau dat boven het vereiste ligt behorend bij een AA rating. De versterkte kapitaalpositie van Aegon is positief in deze turbulente tijd, maar de VEB is van mening dat deze securities zo snel mogelijk weer moeten worden teruggekocht. Vanwege de mogelijkheid dat de securities worden omgezet in aandelen bestaat de kans op een aanzienlijke toekomstige verwatering voor houders van gewone aandelen. Daarnaast drukt de rentelast van 8,5 procent flink op het resultaat in de komende perioden. Die rentelast komt neer op minimaal 255 miljoen euro op jaarbasis (zolang er dividend uitgekeerd wordt op de gewone aandelen).Deze overeenkomst is vrijwel identiek aan de vorige week met ING overeengekomen regeling. Aegon heeft echter tot 10 oktober 2009 het recht om een derde van de non-voting securities terug te kopen van de Nederlandse overheid tegen een prijs van tussen 4,00 en 4,52 euro per stuk, afhankelijk van de aandelenkoers en de datum. Na 10 oktober 2009 geldt een prijs van 6,00 euro per stuk. Daarnaast kan Aegon op ieder gewenst moment de resterende 500 miljoen securities terugkopen voor 6,00 euro per stuk (gelijk aan 150 procent van de oorspronkelijke uitgifteprijs). Zowel de Nederlandsche Bank (DNB) als het Ministerie van Financiën hebben benadrukt dat Aegon een financieel gezond bedrijf is. De VEB is daarom van mening dat de securities die tussen 4,00 en 4,52 euro per stuk kunnen worden teruggekocht, ook daadwerkelijk zo snel mogelijk dienen te worden teruggekocht.De Nederlandse overheid zal twee vertegenwoordigers voordragen voor benoeming in de raad van commissarissen. De VEB meent dat deze commissarissen zich actief bezig dienen te houden met de corporate governance bij Aegon zodat deze in overeenstemming komt met de Code Tabaksblat. Inmiddels is reeds gemeld dat de prestatiebeloningen over 2008 komen te vervallen en dat de uitkering bij eventueel vertrek wordt gemaximeerd tot eenmaal het vaste jaarsalaris. De VEB hecht er aan dat ook voor toekomstige benoemingen wordt vastgelegd dat een eventuele vertrekvergoeding gemaximeerd zal zijn op eenmaal het vaste jaarsalaris. Voorts dient het stemrecht van de Vereniging per direct te worden teruggebracht tot haar reële kapitaalinbreng en niet langer de mogelijkheid van disproportionaliteit te bevatten. De VEB roept Aegon en de Staat op om het nut en de noodzaak van de Vereniging Aegon binnen de vennootschapsstructuur van Aegon op de langere termijn te bekijken.Vereniging van Effectenbezitters