VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB start enquêteprocedure tegen Fortis

De Vereniging van Effectenbezitters start een enquêteprocedure tegen Fortis. Gisteren kondigde de VEB al aan dat zij juridische stappen in voorbereiding heeft. Deze enquêteprocedure is daarin de eerste stap.

In een periode van enkele maanden is van het oorspronkelijke Fortis weinig meer over.

De bank-verzekeraar is vrijwel volledig ontmanteld. Onduidelijk is waar de verkoopopbrengsten van de diverse bedrijfsonderdelen naar toe zijn gegaan terwijl deze ten goede dienen te komen aan de aandeelhouders van Fortis.

De VEB heeft in de afgelopen maanden continu aangedrongen op transparantie en adequate informatieverschaffing aan aandeelhouders. Fortis heeft daaraan volstrekt onvoldoende gehoor gegeven. De handel in het aandeel Fortis ligt nu al vier dagen stil en nog altijd is de toekomst van het concern ongewis. Een in Nederland unieke situatie.

De VEB zal de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam verzoeken Fortis met spoed te gelasten nadere informatie te verschaffen over de huidige stand van zaken.

Een uitgebreide aandeelhouderscirculaire (met daarin alle relevante gegevens over de verkochte bedrijfsonderdelen en de huidige vermogenssituatie van Fortis) en het op zeer korte termijn uitroepen van een bijzondere algemene vergadering is daartoe de aangewezen weg.

Fortis heeft de afgelopen maanden structureel nagelaten haar aandeelhouders adequaat te informeren over de snel verslechterende omstandigheden en de snelle uitverkoop aan de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse staat en vervolgens aan het Franse bank- en verzekeringsconcern BNP Paribas. Op een dringend verzoek aan Fortis van gisteren om binnen 24 uur te komen met een uitgebreide toelichting op de stand van zaken mocht de VEB nog altijd niet vernemen.

De VEB zal voorts de Ondernemingskamer verzoeken tijdelijk een deskundige commissaris aan te stellen bij Fortis die belast wordt met de informatievoorziening aan aandeelhouders. Voorts moet deze commissaris toezicht gaan houden op en goedkeuring verlenen aan de verdeling van de koopsommen van de verkochte bedrijfsonderdelen, het verkoopproces van diverse dochterondernemingen, de verdere reorganisatie van het Fortis concern en zich gaan buigen over de toekomstvraag.

Ook zal de VEB vragen om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken rond Fortis. Bij een concern dat binnen enkele maanden op de rand van de afgrond is komen te balanceren, zijn naar de mening van de VEB gegronde redenen aanwezig om te twijfelen aan een juist beleid. Fortis is - meer dan andere banken - speelbal geworden van haar eigen falen.

De VEB roept aandeelhouders van Fortis op haar te steunen in haar procedure. Aandeelhouders kunnen zich hier aanmelden op de website van de VEB. Inmiddels hebben zich circa 5.000 Fortis aandeelhouders bij de VEB gemeld.

De VEB wordt in haar procedure ondersteund door de Belgische aandeelhoudersbehartiger Deminor. Mrs. Jerry Hoff en Frank Peters van Spigthoff Advocaten vertegenwoordigen de VEB in deze procedure.